Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71485

Hankkeen nimi: Markkinakartoitus - Ruotsi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.2.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TAPIN SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2491940-9

Jakeluosoite: Itämerenkatu 1

Puhelinnumero: +358 443488016

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: tapin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Männistö Jaakko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.mannisto(at)tapin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 4434388016

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kuva Ruotsin markkinoista asiakaskokemuksen mittaamisen kentästä, arvioida markkina potentiaali, kerätä suoraa kehityspalautetta yrityksiltä tuotteesta ja luoda suunnitelma ruotsin markkinan avaamiseksi. Tuloksena projektista on kilpailijakaroitus, suunnitelma miten Ruotsin markkinalle mennään, potentiaaliset yhteistyökumppanit sekä tiedot tuotteen muutos ja kehitystarpeista Ruotsin markkinoiden suhteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 615

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 615

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 12 a A 22

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyllä. Mikäli mahdollista tämä otetaan huomioon jo suunnitelmassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu site, että hankkeeseen palkataan paras mahdollinen tekijä riippumatta sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kasvattaa yrityksen mahdollisuuksia onnistua ruotsin markkinalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa kuva Ruotsin markkinoista asiakaskokemuksen mittaamisen kentästä;, arvioida markkina potentiaali, kerätä suoraa kehityspalautetta yrityksiltä tuotteesta ja luoda suunnitelma ruotsin markkinan avaamiseksi. Tuloksena projektista oli kilpailijakaroitus, suunnitelma miten Ruotsin markkinalle mennään, potentiaaliset yhteistyökumppanit sekä; tiedot tuotteen muutos ja kehitystarpeista Ruotsin markkinoiden suhteen. Nämä suunnitelmat toteutuivat.