Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71486

Hankkeen nimi: Rovaniemi Arctic Spirit - Arktisuuden hyödyntäminen Lapin yritystoiminnan ja näkyvyyden edistämiseksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: (016) 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raja-Hanhela Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tiedeviestinnän päällikkö, Arktinen keskus

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.raja-hanhela(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 391337

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa 2017—2019. Hankkeessa nostetaan puheenjohtajuuteen liittyen Lapin ja sen toimijoiden arktista profiilia. Keskeistä hankkeessa on alueen elinkeinoelämän näkökulma eli yritysten saama hyöty arktisesta tutkimuksesta, kansainvälisistä verkostoista ja koko Lapin arktisen osaamisen esille tuomisesta liiketoiminnan vahvistamiseksi, uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja uusien asiakkuuksien löytämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteina on vakiinnuttaa Rovaniemen ja Lapin asemaa johtavana arktisena kaupunkina ja alueena ja vahvistaa Lapin korkeakoulujen asemaa Suomen johtavana arktisen tietopohjan kasvattajana ja tiedon välittäjänä.

Hankekokonaisuus jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen toimenpidekokonaisuus keskittyy arktisen informaation kanavoimiseen tietopohjan kasvattamiseksi ja hyödyntämiseksi yritystoiminnassa. Toimenpidekokonaisuuden pääsisältö on ArcticFinland -portaalin kehittäminen kansalliseksi arktisen tiedon ja keskustelun kanavaksi sekä toimintamallin kehittäminen relevantin arktisuuteen liittyvän tiedon kanavoimiseksi lappilaisille yrityksille. Tarkoituksena on kehittää mekanismi, jolla yliopiston ja elinkeinoelämän edustajat Lapissa voisivat nykyistä paremmin hyödyntää toistensa arktista osaamista ja ymmärtää toistensa tarpeita ja lähtökohtia. Toimenpidekokonaisuuteen liittyy myös valtakunnallinen osuus, jonka tavoitteena on Suomen arktisen toiminnan, tutkimuksen ja keskustelun tuominen näkyväksi ja toimijoiden parempi verkostoituminen.

Toinen toimenpidekokonaisuus keskittyy Arctic Design Capital® tavaramerkin sisällön rakentamiseen. Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Rovaniemen arktisen osaamisen mielikuvaa vahvan matkailuimagon rinnalle. Tässä toimenpidekokonaisuudessa keskitytään erityisesti vahvistamaan Rovaniemen asemaa arktisen muotoilun pääkaupunkina. Vahvistamalla mielikuvaa Rovaniemestä arktisen muotoilun huippuosaajana lisätään alan yritysten toimintaedellytyksiä houkuttelemalla uutta osaamista, yritystoimintaa ja kansainvälisiä investointeja. Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital® Euroopan unionin alueella ja rekisteröintiprosessi on käynnistetty myös Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Hankkeessa tuotetaan uutta sisältöä Arctic Design Capital® tavaramerkille erityisesti Arktisen muotoilun vuosikellon kautta.

Kolmas toimenpidekokonaisuus on Lapland Arctic Council Host Committee työn organisointi ja käytännön toteuttaminen. Laajapohjaisen yhteistyökonsortion tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä koko Lapille Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudesta 2017–2019. Keskeistä toiminnassa on Lapin profiilin, hyvien lappilaisten toimintamallien sekä alueen elinkeinoelämän vahvuuksien ja Lapin korkeakoulujen arktisen osaamisen esille tuominen puheenjohtajuuskauden kokousten ja tapahtumien yhteydessä.

Neljäs toimenpidekokonaisuus on Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin vakiinnuttaminen kansainväliseksi arktiseksi tiede- ja kaupunkifoorumiksi. Tähänastinen huipentuma on Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin järjestäminen juhlavuonna 2017. Hankkeessa luodaan edellytyksiä sille, että tapahtumasta muodostuu säännöllisin väliajoin järjestettävä korkeatasoinen arktiseen dialogiin keskittyvä foorumi, joka hyödyttää arktisen profiilin vahvistamisen kautta koko Lappia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat kasvuhakuiset ja kansainvälistymään pyrkivät pk-yritykset. Hankkeen valmisteluvaiheessa hankkeen toimintoihin ovat ilmoittautuneet mukaan seuraavat yritykset:
VMP Group/Lapin Eurova Oy, Focus Flow Oy, Arctic Warriors Oy, Hotel Santa Claus Oy, Ounasvaaran hiihtokeskus Oy, Santapark Oy, Pro Santa Oy, Ranuan seudun matkailu Oy, Arctic Event Oy, Tormets Oy, Norhydro Oy, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy, Markku Iljina GeoConsulting Oy, Rovaniemen Painatuskeskus Oy, Napapiirin energia ja vesi Oy, ProInno Design, Julius Oförsagd Company, Mainostoimisto Ajatus Oy, Reddo Partners Oy

Yritysverkostoa kasvatetaan hankkeen käynnistyessä.

Lisäksi varsinaisia kohderyhmiä ovat hankekumppanit Lapin kauppakamari, Oulun kauppakamari, Rovaniemen Kehitys Oy, Rovaniemen Matkailu ja markkinointi, Lapin yrittäjät, Pohjois-Lapin aluekehitystyön kuntayhtymä sekä Rovaniemen kaupunkikonserni, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin kauppakamari sekä niiden kansainväliset verkostot ja kumppanit. Toimenpiteitä kohdennetaan kansallisille ja kansainvälisille poliittisille päättäjille ja liike-elämän edustajille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Rovaniemen arktista osaamisesta kiinnostuneet ja alueelle sijoittumista harkitsevat yrittäjät ja sijoittajat. Muut arktiset toimijat kuten viranomaiset sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, arktista tutkimusta harjoittavat korkeakoulut ja niiden opiskelijat, Suomen Arktisen Seuran verkostot ja media.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 318 688

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 318 688

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 455 269

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 455 269

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Koillismaan

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kuusamo, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Hankkeen sukupuolivaikutus on arvioitu kohta kohdalta Lapin Letkan Suvauskoneen avulla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pidetään sukupuolineutraalina
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvo on toiminnan perusoletus mutta ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke lisää tietoa kestävästä toiminnasta arktisella alueella
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hanke lisää tietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä arktisella alueella
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hanke lisää tietoa arktisen toiminnan ja biodiversiteetin yhteydestä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hanke lisää tietoa arktisen alueen maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hanke lisää tietoa ohjelmaan Suomen pohjoisilla alueilla kohdistuvista paineista
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Eivät juuri liity toimialaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Tiedon lisääntyminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Tukee Rovaniemen ja Lapin asemaa keskeisenä arktisena toimijana
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hankkeen ydinaluetta
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hanke lisää tietoa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Edistää arktisen alueen sosiaalista kestävyyttä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Lisää tietoa pohjoisesta elämästä ja kulttuurista, ml. alkuperäiskansat
Kulttuuriympäristö 3 5
ArcticFinlandin kulttuuriosioita kehitetään
Ympäristöosaaminen 0 5
Lisää tietoa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomi toimi Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2017 – 2019. Hanke vahvisti puheenjohtajakauden aikana Lapin arktista profiilia ja toi esiin lappilaisten toimijoiden arktista osaamista sekä kanavoi tietoa arktisesta toimintaympäristöstä lappilaisen elinkeinoelämän hyödyksi.

ArcticFinland.fi portaalista rakennettiin nykyaikainen ja selkeä kaksikielinen (suomi ja englanti) sivusto, josta löytyvät perustiedot Suomen arktisesta politiikasta, tutkimuksesta ja liiketoiminnasta sekä tarinoita suomalaisesta ja lappilaisesta arktisesta osaamisesta. Sivustoa hyödynnettiin puheenjohtajakauden tiedon välityksessä ja arktisen maakuvan luomisessa.
Hankkeessa toteutettiin Rovaniemi Arctic Design Capital -verkkosivun uudistus ja työpaja, jossa yhdessä alueen muotoiluyritysten kanssa määriteltiin ADC® tavaramerkin edustamat arvot sekä kriteeristö tuotteille ja palveluille, jotka voivat sitä hyödyntää.

Lapland Arctic Council Host Committeella eli Lapin isäntäkomitealla oli ainutlaatuinen rooli ulkoministeriön yhteistyökumppanina puheenjohtajakauden kokoustapahtumien toteuttamisessa, tärkeimpänä Arktisen neuvoston ulkoministerikokous Rovaniemellä toukokuussa 2019. Suurin osa puheenjohtajuuteen liittyvistä kokouksista järjestettiin Lapissa. Kokousten yhteydessä lappilaista arktista osaamista tuotiin esiin muun muassa yritys- ja organisaatioesittelyiden kautta. Lappilaiset paikkakunnat onnistuivat puheenjohtajakauden aikana näyttämään vahvaa osaamistaan kokousjärjestäjinä.

Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssisarja sai jatkoa hankkeen aikana ja tapahtumasta on muodostunut yksi merkittävistä arktisen alueen säännöllisistä kokoontumisista. Konferenssisarja on yksi keskeisimmistä Rovaniemen arktista profiilia vahvistavista tapahtumista.