Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71491

Hankkeen nimi: Samperi Oy:n sähköisen liiketoiminnan ja resurssien parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.3.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAMPERI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0947651-5

Jakeluosoite: Samperintie 34

Puhelinnumero: +358 400 323 381

Postinumero: 98800

Postitoimipaikka: SAVUKOSKI

WWW-osoite: www.samperi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lakela Niko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niko(at)samperi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 323 381

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Samperi Oy on aikeissa käynnistää hankkeen, jonka avulla yritys voi merkittävästi kehittää toimintaansa ja kasvaa. Tavoitteena on kehittää yrityksen sähköistä liiketoiminta ja parantaa näkyvyyttä ulkomaisilla markkinoilla. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on lisätä hotelli- ja mökkitasoista majoituskapasiteettia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 829

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 829

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Samperintie 34

Postinumero: 98800

Postitoimipaikka: SAVUKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmasta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmasta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Samperi Oy on toteuttanuyt yrityksen kehittämishankeen, jonka myötä asiakkaita voidaan palvella paremmalla ja nykyaisemmalla kalustolla sekä esitellä yrityksen uusi sähköisen markkinoinnin ilme ja mahdollistaa tulevaisuudessa sähköinen kaupankäynti yrityksen tuotteille.