Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71492

Hankkeen nimi: Rockseri Oy:n kansainvälistymisprojekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.8.2015 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROCKSERI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2497397-4

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Puhelinnumero: 0863324411

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.r-collection.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saastamoinen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.saastamoinen(at)r-collection.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0863324413

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rockseri Oy:n kansainvälistymisprojektissa suunnataan kaikki tehot ulkomaan vientiin. Seuraavan kahden vuoden aikana suunnittellaan vientimallisto, markkinointi ja myyntikonsepti. Vuoteen 2017 mennessä tavoitteena on, että Rockseri Oy on jo myynyt ensimmäiset mallistonsa kansainvälisesti. Rockseri Oy käyttää Suomen parhaita asiantuntijoita vientimalliston tarkastelussa sekä koko tuotantoketjun tarkastelussa, jotta valmiudet olisivat parhaat, kun iso kansainvälinen tilaus tulee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 540

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 284

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 124 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 284

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolitasa-arvo toteutuu Rockseri Oy:ssa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molempia sukupuolia edistetään tasa-arvoisesti koko hankkeen ajan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on Rockseri Oy:n kansainvälistyminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
Laatu ja tuotteiden pitkä elinkaari ovat keskeinen osa yrityksen strategiaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Henkilöstön viihtyvyys ja hyvinvointi otetaan huomioon ja kehitetään hankkeessa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Tuotekehityksessä halutaan käyttää yhä enemmän ekologisia materiaaleja

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän kansainvälistymishankkeen vuoksi Rockseri Oy:lle saatiin luotua vahva perusta kansainväliselle kasvulle. Hankkeen päättymisvuonna (2017), yritys sai uusia jälleenmyyjiä ja yrityksen prosessit ja hinnoittelut oli hiottu kuntoon. R-Collectionin visuaalinen ilme hiottiin huippuunsa ja kiinnostus brändiä kohtaan kasvoi. Rockseri Oy teki vuonna 2018 viiden tappiollisen vuoden jälkeen ensi kertaa hyvän tuloksen nousten vuodesta 2015 jopa 208%.