Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71499

Hankkeen nimi: Yhtiön toiminnan kansainvälistymishanke; tuotannon kehittäminen vientiä varten sekä avainhenkilölle tuen saaminen hankkeen toteuttamiseksi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUHMON AA-PUU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1581777-7

Jakeluosoite: Puusepänkatu 15

Puhelinnumero: +358 40 721066

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.kuhmonaa-puu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Gröhn Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.grohn(at)kuhmonaa-puu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 721066

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen avulla yhtiön on tarkoitus käynnistää pysyvä vientitoiminta. Tätä varten yhtiön haluaa investoida vientiä varten kohdennetut kone- ja laitehankinnat. Nykyiset koneet ja laitteet muodostava rungon toiminnalle. Vienti toiminnan käynnistämiseksi tehdään kansainvälistymiseen liittyvä kehittämishanke. Kehittämishankkeen toteuttamiseksi Harri Gröhn, yhtiön myyntijohtaja, siirtyy kokoaikaiseksi tähän hankkeeseen 01.01.2016-31.12.2016 väliseksi ajaksi. Kansainvälistymishankkeessa hyödynnetään mm. Finnpron palveluja ulkomaisten markkinakanavien selvittämiseksi. Lisäksi yhtiö selvittää yhdessä muidenkin palvelun tarjoajien avulla ulkomailla olevia asiantuntijoita yhtiön toiminnan kansainvälistämiseksi. Kehittämishankkeen tuloksena yhtiölle syntyy pysyvää, kehittyvää vientiä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 203 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 364

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puusepänkatu 15

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Haetaan toimintaympäristö analyysia vientiä varten
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Haetaan analyysia vientiä varten
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kansainvälistyminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-