Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71502

Hankkeen nimi: Kuljetusten tilaukseen ja seurantaan kehitetty mobiilisovellus. Tuotteen jatkokehitys kansainvälistymisen näkökulmasta.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.7.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ESEND FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2637551-3

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Puhelinnumero: +358 449891620

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.esend.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peltomäki Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.peltomaki(at)esend.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 449891620

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuljetusten tilaus-/ seurantajärjestelmän kansainvälistymisedellytysten rakentaminen. Kotimaasta saadun kokemuksen ja palautteiden sekä jatkokehitys esitysten perusteella kehittää palveluominaisuudet kansainvälisesti toimiviksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 490

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 226

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 490

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 226

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tuote- ja jatkokehityshanke, johon valitaan pätevyyden perusteella parhaat osaajat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuote- ja jatkokehityshanke, johon valitaan pätevyyden perusteella parhaat osaajat. Alihankkija yrityksissä mukana myös naistyöntekijöitä, jotka osallistuvat hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei varsinaisesti kuulu hankkeen päätavoitteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Kuljetus- ja jakelualan yritysten kannattavuus paranee sovelluksen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Täysin uusi aineeton palvelu yritys- ja kuluttajasektorille.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Kuljetusten tehokkuus ja taloudellisuus paranevat. Lisäksi kuljetusten tilaaminen on asiakkaalle vaivatonta ja helppoa. Sovellus hyödyntää ajoneuvojen vapaana olevaa kapasiteettia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden tavarakuljetusten online tilaukseen kehitetyn mobiilisovelluksen kv- version kehittäminen ja valmistus.