Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71507

Hankkeen nimi: Koneistuskapasiteetin ja automaatioasteen nosto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.11.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KONEISTAMO ALM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1906377-3

Jakeluosoite: Kehräämöntie 3

Puhelinnumero: +358 8 63870

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.koneistamoalm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alm Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.alm(at)koneistamoalm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 572299

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investoidaan koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin, jotta yrityksen kilpailukykyä pystytään ylläpitämään ja parantamaan kasvavassa kilpailutilanteessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 283

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 170 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 283

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 3

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristöä arvioidaan sukupuolinäkökulmasta kehittämllä tuotantoympäristöä siihen suuntaa, että suoritettavat työtehtävät onnistuvat molemmilta sukupuolilta. Tähän päästään mm. kehittämällä tuotannon apulaitteita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kun yritykseen palkataan uusia henkilöitä, on naispuolisia henkilöitä erikseen haettu. Ongelma ettei alalle löydy naispuolisia hakijoita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankken tarkoitus on lisätä tuottavuutta ja tarjota lisää työpaikkoja, joihin toivottaisi olevan naispuolisia hakijoita

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investoidaan koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin, jotta yrityksen kilpailukykyä pystytään ylläpitämään ja parantamaan kasvavassa kilpailutilanteessa.