Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71508

Hankkeen nimi: Testauslaitteiden hankinta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.11.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TILTEK ENGINEERING OYAG-GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2218321-5

Jakeluosoite: Kisällinkatu 4

Puhelinnumero: +358400104977

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.tiltek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Angeria Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.angeria(at)tiltek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400104977

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa hankitaan yrityksen käyttöön uusi sähköinen testauslaite. Tavoitteena on uudistaa päivityksiin liitttyvä prosessi, sekä vastata alan kehittyviin tarpeisiin. Ilman uutta laitekantaa palvelua ei voida enää toteuttaa riittävän kustannustehokkaasti ja uusimpaa tekniikkaa hyödyntäen. Uusi laite parantaa yriyksen kilpailukykyä, sen avulla voidaan edistää vähähiilistä jalanjälkeä hukkaenergian talteenottoa lisäämällä ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Välirinne 7

Postinumero: 90940

Postitoimipaikka: JÄÄLI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta analyysiä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu sukupuolinäkökulmaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hukkaenergian talteenoton kehittäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Hukkaenergian talteenoton kehittäminen ja verkkoon uudelleen syöttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Edistää elinkeinoa paikallisesti Jäälissä sekä myös koko yrityksen toiminta-alueella POhjois-SUomessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 8
hukkaenergian talteenoton tekniikan osaamisen kehittäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-