Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71513

Hankkeen nimi: Kokonaistoimittajaksi teollisuuteen SLP2020

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.1.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN LEVYPROFIILI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2424893-2

Jakeluosoite: Kuhasalontie 18

Puhelinnumero: +358 40 5940178

Postinumero: 80220

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.suomenlevyprofiili.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lampola Aku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aku.lampola(at)suomenlevyprofiili.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5940178

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SLP2020 tavoitteena on kehittää yhtiöstä partner-tasoinen toimittaja kansainvälisessä liiketoiminnassa mukana oleville yrityksille. Hakkeen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat yrityksen kaikkiin avainprosesseihin. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 292 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 289 080

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 292 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 080

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuhasalontie 18

Postinumero: 80220

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 56, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen toimintoja on kehitetty siten, että työskentely yrityksessä on mahdollista sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lisääntyvät työpaikat pyritään täyttämään sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrityksen kehittäminen sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Materiaalitehokkuus lisääntyy
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Kuljetuskustannukset pienenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kuljetuskustannukset pienenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Materiaalihukka pienenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Verkostoyhteistyö tehostuu
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Verkostoyhteistyö lisääntyy ja kuljetuskustannukset pienenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

SLP2020 kehittämisohjelman aikana yhtiön toiminnan taso nostettiin kansainväliselle tasolle. Palkintona tästä yhtiö sai kansainvälisten, toimalansa johtavien, asiakkaiden luottamuksen ja aloitti vientitoiminnan Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan. Yhtiön liikevaihto ja tuotantokapasiteetti kasvoi n. 40 % ja kannattavuus lähes kaksinkertaistui.