Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71514

Hankkeen nimi: Yrityksen kansainvälistyminen sydänkairasahan ja uusien kehitettävien liitännäistuotteiden kautta, sekä yrityksen toiminnan tehostaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.11.2015 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NURMEKSEN TYÖSTÖ JA TARVIKE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0558169-2

Jakeluosoite: Pöpöläntie 14

Puhelinnumero: +358 13 681 7125

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: www.ntt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kähkönen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.kahkonen(at)ntt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 6817125

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti koostuu kolmesta työpaketista: (1) NTT Coresaw ¿ tuoteperheen uusien tuotteiden tuotekehitys sekä purseenpoistoautomaatin kehitys, (2) NTT Coresaw tuotteen vienti uusille markkinoille ja Greentech - mahdollisuuksien selvittäminen sekä (3) oman toiminnan tehostaminen erityisesti 5S ¿ strategian laadinnan kautta sekä osto- ja taloudenhallintatoimintojen kehittämisellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 108 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pöpöläntie 14

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on toteutettu keskustellen yrityksen avainhenkilöiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. EsimerkiksiHankkeessa kehitettävät ja olemassa olevat tuotteet on suunniteltu ergonomisesti molemmille sukupuolille operoitavaksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ergonominen muotoilu tuotteissa (mm. keventimet, tasojen korkeudet, siisteys). Työturvallisuuteen ja siisteyteen panostaminen mahdollistavat enemmän sitä, että tarjottavia työpaikkoja voi ottaa vastaan molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
NTT:n tuotteilla voidaan toteuttaa kaivosalan analyysitöitä käyttämällä merkittävästi vähemmän vettä ja energiaa verrattuna perinteisiin tapoihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity Natura 2000 ohjelmaan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
NTT:n tuotteilla voidaan toteuttaa kaivosalan analyysitöitä käyttämällä merkittävästi vähemmän vettä ja energiaa verrattuna perinteisiin tapoihin. Myös halkaisuun käytettävää jätevettä muodostuu vähemmän. Analyysit tehdään nopeammin, joten porausreikiä tarvitaan yleisesti ottaen vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Tuotteet mahdollistavat asiakasyrityksille uuden liiketoiminnan palvelumuotoisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
NTT:n tuotteet ovat turvallisia, hiljaisempia ja siistimpiä käyttää. Ei pölyä kuten nykyiset ratkaisut.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-