Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71517

Hankkeen nimi: Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 015 35561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPALA ANU MARJA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapala(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125123

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -hanke perustuu tunnistettuun tarpeeseen lisätä tietoa ja tietoisuutta vähähiilisyydestä ja sen edistämisen välttämättömyydestä matkailussa Etelä-Savossa.

Matkailijoille palveluja tarjoavat etteläsavolaiset yritykset eivät ole vielä tiedostaneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkitystä ja tunnistaneet valintojensa vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Lisäksi on tarpeen tuottaa tietoa vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden kustannusvaikutuksista ja mahdollisista hyödyistä yrityskohtaisena ja alueellisena kilpailuetuna. Tähän yritykset tarvitsevat tietoa vähähiilisyydestä ja sen merkityksestä matkailussa sekä tietoa ja menetelmiä kasvihuonekaasupäästöjen todentamisesta omassa yrityksessään. Hanke kytkeytyy Etelä-Savon matkailun laajempaan tavoitteeseen kehittää matkailun kestävyyttä ja hyödyntää kestävyyttä kilpailuvalttina erityisesti kansainvälisessä matkailussa.

Hankkeen välittömänä tavoitteena on lisätä matkailun parissa työskentelevien tietämystä vähähiilisyydestä, matkailutuotteiden vähähiilisyyden todentamisen indikaattoreista ja keinoista vähähiilisyyden edistämiseksi yrityksessä sekä tuottaa tietoa vähähiilisyyteen panostamisen kustannusvaikutuksista. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa matkailuyrityksen hiilitaseen arvioimiseksi. Aiemman tutkimustiedon koostamisen ja hankeyritysten asiakkaille suoritettavan asiakaskyselyn tavoitteena on selvittää asiakkaiden tietämystä, asenteita ja ostohalukkuutta vähähiilisiä matkailutuotteita kohtaan ja tuottaa näin tietoa vähähiilisyydestä kilpailuetuna.

Hankkeessa kootaan tietoa matkailuyrityksiin soveltuvista vähähiilisyyden ja hiilitaseen mittaamiseen ja todentamiseen jo olemassa olevista indikaattoreista sekä keinoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Valittujen kasvihuonekaasupäästöjen indikaattoreiden ja vähentämiskeinojen toimivuutta ja soveltuvuutta testataan kohdeyrityksissä. Lisäksi kartoitetaan ja testataan laskentamalleja vähähiilisten ratkaisujen kustannusvaikutuksista sekä hiilitaseesta. Hankeyritysten asiakkaiden tietämyksestä vähähiilisyydestä sekä asenteista ja ostohalukkuudesta vähähiilisiä matkailutuotteita kohtaan kerätään tietoa, jonka perusteella arvioidaan vähähiilisyyttä kilpailuetuna. Hankkeessa tiedotetaan vähähiilisyyden edistämisen mahdollisuuksista matkailussa Etelä-Savossa. Matkailun parissa työskenteleville järjestetään työpaja, jossa työstetään jatkotoimenpiteitä vähähiilisyyden edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteistä ja niistä saaduista tuloksista kootaan yrityskohtaiset raportit yritysten käyttöön. Hankkeen tulokset kootaan loppujulkaisuun, jonka pohjalta alueen yrittäjät ja muut maktailun toimijat voivat jatkaa työtä hiilijalanjälken pienentämiseksi.

Hankkeen välillisenä ja pitkän tähtäimen tuloksena kohderyhmien tietämys vähähiilisyyden edistämisen mahdollisuuksista matkailussa Etelä-Savossa on lisääntynyt. Samalla myös vähähiilisyyteen panostamisen tärkeys on ymmärretty. Lisäksi pitkän tähtäimen välillisenä tavoitteena on edistää vähähiilisten matkailutuotteiden tarjontaa ja kysyntää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten ja alueellisten kehittämisorganisaatioiden henkilöstö sekä osaltaan myös matkailuyritysten asiakkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut alueen matkailu- ja palveluyritykset, jotka voivat hyödyntää hakkeessa tuotettua tietoa. Lisäksi kohderyhminä hankkeessa ovat myös Mikkelin ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijat, sillä hankkeessa tarjotaan opiskelijoille oppimisympäristöjä yhteistyöyrityksissä. Opiskelijoiden tietämys kestävästä sekä ilmastoystävällisestä matkailusta lisääntyy ja samalla päästään soveltamaan teoriaa käytännössä etsimälle eri kohdeyrityksille heidän tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 474

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 474

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 377

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 377

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Joroinen, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimusten mukaan nuoret naiset ovat ympäristötietoisin kohderyhmä ja vähiten ympäristöstään kiinnostuneita ovat keski-ikäiset miehet. Matkailupalvelut kohdentuvat kaikenikäisille, mutta tutkitusti päätöksen matkakohteesta tekee useimmiten nainen. Vähähiilisen matkailun kehittämisessä tulee ottaa huomioon nämä tulokset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa mukana olevat matkailuyrittäjät ovat sekä miehiä että naisia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat molempiin sukupuoliin huomioiden tutkimusten tulokset sukupuolittuneista matkailukäytännöistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on vähähiilisyyden edistäminen matkailualalla

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Hankkeen päätarkoitus on matkailun hiihijalanjäljen pienentäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Hankkeen päätarkoitus on matkailun hiihijalanjäljen pienentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
Hankkeen päätarkoitus on matkailun hiihijalanjäljen pienentäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 9
Hankkeen päätarkoitus on matkailun hiihijalanjäljen pienentäminen. Materiaalien kestävä käyttö on keskeistä hiilijalanjäljen pienentämisessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 9
Hankkeen päätarkoitus on matkailun hiihijalanjäljen pienentäminen. Uusiutuvien energialähteiden kestävä käyttö on keskeistä hiilijalanjäljen pienentämisessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Matkailu on alueen kannalta keskeinen elinkeinorakenteen osa, ja vähähiilisyys tulevaisuudessa sen keskeinen kilpailuetu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
Matkailu on alueen kannalta keskeinen elinkeinorakenteen osa, ja vähähiilisyys tulevaisuudessa sen keskeinen kilpailuetu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 9
Matkailu on alueen kannalta keskeinen elinkeinorakenteen osa, ja vähähiilisyys tulevaisuudessa sen keskeinen kilpailuetu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Matkailu on keskeinen hyvinvointipalvelu
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeen keskeinen tavoite on matkailun toimijoiden ja matkailijoiden ympäristötietoisuuden ja -osaamisen kehittäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa koottiin tutkimustietoa hiilijalanjäljestä matkailussa, tietoa matkailuyrityksiin soveltuvista hiilidioksidipäästöjen laskemiseen käytettävistä menetelmistä sekä keinoista päästöjen vähentämiseksi. Tietoa koottiin tieteellisistä ym. julkaisuista, internetistä, kahdella benchmarkkausmatkalla, osallistumalla tilaisuuksiin sekä hankeyrityksissä tehdyn työn kautta.
Hankeyrityksissä laskettiin yritysten ja niiden valittujen tuotteiden hiilijalanjälki, tehtiin ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi ja arvioitiin ehdotusten kustannusvaikutuksia.
Hankeyritysten asiakaskyselyillä kerättiin tietoa asiakkaiden vähähiilisyyden lukutaidosta ja vähähiilisten matkailutuotteiden ostohalukkuudesta. Asiakaskyselyissä selvitettiin myös asiakkaiden näkemyksiä yritysten ympäristövastuullisuudesta kertovasta viestinnästä. Kyselyjen perusteella arvioitiin vähähiilisyyttä kilpailuetuna yrityksissä ja tehtiin toimenpide-ehdotuksia kilpailuedun parantamiseksi.
Hiilijalanjäljen laskenta osoitti, että majoitusyrityksissä ylivoimaisesti suurin osuus hiilijalanjäljestä syntyy lämmityksestä ja että vaikuttavin keino pienentää hiilijalanjälkeä on käyttää uusiutuvaa energiaa. Erot kahden yrityksen majoituksen hiilijalanjäljessä osoittivat myös erilaisten energiansäästöratkaisujen merkityksen. Nämä toimenpiteet tuottavat yleensä myös kustannussäästöjä.
Asiakaskyselyt osoittivat, että vaikka asiakkaat kertovat olevansa hyvin tietoisia matkailun hiilijalanjäljestä ja katsovat tarpeelliseksi pienentää sitä, ilmastonmuutoksen uhka ja tarve vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vaikuttaa käytännössä vain harvan matkailijan ostopäätöksiin.

Monet matkailijat ovat kuitenkin valmiita suosimaan ympäristövastuullisiksi kokemiaan elementtejä ja toimintaa kuten lähiruokaa ja jätteiden lajittelua ja kierrätystä, joiden kautta he saavat hyötyjä (ruoan tuoreus ja terveellisyys) tai joiden vuoksi ei tarvitse olennaisesti muuttaa nykyistä matkustuskäyttäytymistä (lajittelu ja kierrätys).
On kuitenkin myös asiakasryhmiä, jotka olisivat valmiita osallistumaan yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseen esimerkiksi energiansäästön ja kompensaatioiden avulla. Yritysten viestimistä ympäristövastuullisuudesta ei yleisesti ottaen pidetty riittävänä.

Hanke loi pohjaa alueen yrittäjien, muiden matkailun toimijoiden ja sidosryhmien työlle hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja sen tuloksena tuotettiin ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa. Osa ehdotuksista sisältyy Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettyyn Kohti vastuullista matkailua -hankehakemukseen.

Hankkeen tulokset koottiin julkaisuksi, joka on saatavana digitaalisessa muodossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-559-3. Julkaisusta on tulossa myös painettu versio.