Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71521

Hankkeen nimi: OKKI avainhallintajärjestelmän kehittäminen ja viennin aloittaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AATISEC OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2463312-8

Jakeluosoite: Urpukuja 10

Puhelinnumero: +358 400 732470

Postinumero: 33470

Postitoimipaikka: YLÖJÄRVI

WWW-osoite: www.aatisec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Dufva Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.dufva(at)aatisec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 732470

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Modifioida elektroonisia avain seurantajärjestelmiä yhteensopivaksi OKKI avain hallintajärjestelmän kanssa, sekä muuttaa OKKI avaihallintajärjestelmää paremmin Euroopan markkinoille sopivaksi. Alottaa OKKI avainhallintajärjestelmän vientimarkkinointi ja moninkertaistaa myynti verrattuna kotimaan myyntiin. Kartoitetaan muiden EU maiden nykyiset järjestelmät ja vaatimukset. Okki avainkaapin modifiointi KO. maan vaatimuksiin ja tarpeisiin sopiviksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 176

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 176

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Urpukuja 10

Postinumero: 33470

Postitoimipaikka: YLÖJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työtekijää valitessa, valitaan sopivin, olkoon sitten mies tai nainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työtekijää valitessa, valitaan sopivin, olkoon sitten mies tai nainen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työtekijää valitessa, valitaan sopivin, olkoon sitten mies tai nainen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Avaimia ei jouduta noutamaan erikseen toimistolta, ajomäärät vähenevät
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Avaimia ei jouduta noutamaan erikseen toimistolta, ajomäärät vähenevät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Avaimia ei jouduta noutamaan erikseen toimistolta, ajomäärät ja besiinin kulut vähenevät
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Avaimia ei jouduta noutamaan erikseen toimistolta, ajomäärät vähenevät
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-