Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71523

Hankkeen nimi: BioPro -kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.1.2016 ja päättyy 29.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 044-725 0892

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Kykyri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kykyri(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 8085030

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BioPro-hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi hanketta: BioPro -kehittämishanke ja BioPro -investointihanke.

BioPro-hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda osaamisympäristö alueen biotaloutta tukevaan toimintaan. Hankkeen aikana rakennetaan asiantuntija- ja kouluttajaverkosto sekä kehitetään tuotteita ja palveluja biojalostuksen tarpeisiin.
Hankkeen tuloksena syntyy:
- Biojalostuksen laboratorio- ja osaamisympäristö - BIOPRO
- Asiantuntija- ja kouluttajaverkosto biojalostuksen tarpeisiin
- Valmennusohjelma asiantuntijoiden osaamisen varmistamiseksi
- Verkkoviestintään soveltuvaa uusinta tutkimustietoa välittävää materiaalia tukemaan biojalostuksen ja bioprosessitekniikan ammatillista edistämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat biojalostamot ja muut kemian alan yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Luonnonvara-alan yritykset, kemianteollisuus ja muu elinkeinoelämä, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä muut uusimman tutkimustiedon hyödyntäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 828

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 168 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Lestijärvi, Toholampi, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kts. edellinen kohta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineet valmistetaan muista kuin ruuaksi kelpaavista raaka-aineista. Takaamalla hyvä kehittämisympäristö bioalalle, voidaan hyvällä prosessinajolla taata luonnonvarojen käytön kestävyys kun prosessin ajo on vakaata ja se toimii oletetusti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Biojalosteiden raaka-aineet on hiilidioksidineutraaleja. Kaikki se mitä käytetään, sitoutuu ko. raaka-aineisiin niiden kasvaessa takaisin. Esim. biopolttoaineiden osalta kaikkien muiden polttoaineiden valmistus vaikuttaa negatiivisesti kasvihuoneilmiöön ja ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 7
Biopolttoaineiden käytön on tutkitusti todettu vähentävän kasvihuonekaasuja. Takaamalla asianmukainen kehittämisympäristö käyttöhenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi, biojalostamoiden työntekijöiksi voidaan hyvällä prosessinajolla taata maaperään sekä vesistöihin kohdistuvien päästöjen minimointi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Materiaalitekniikka ja jätehuolto otetaan huomioon laboratoriota ja sen laitehankintoja suunniteltaessa sekä biojalostamoiden henkilökunnan kehittämistä suunniteltaessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Biojalosteita valmistetaan yksinomaan uusiutuvista raaka-aineista, tämä pätee myös biopolttoaineisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Hyvä ja ajantasainen kehittämisympäristö edesauttaa tulevien biojalostamoiden toiminnan alkamista, kun osaavaa henkilökuntaa on saatavilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 9
Asiantuntijoiden osaamisen lisääntyminen hankkeen aikana edesauttaa koulutuksen ja tutkimuksen kehittymistä tulevaisuuden tarpeita hyödyntäväksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Asiantuntijoiden osaamisen lisääntyminen hankkeen aikana edesauttaa ympäristöosaamisen viemistä myös osaksi käyttöhenkilökunnan osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

BioPro -hanke jakautuu hallinnollisesti kahteen hankeeseen: BioPro investointihanke ja BioPro kehittämishanke, joiden kokonaisvaltaisena tavoitteena on huolehtia siitä, että alueelta löytyy ammatillinen toimintaympäristö, jota biotekniikan alojen eri toimijat voivat aktiivisesti hyödyntää omassa toiminnassaan.
Laadukkaan ja kokonaistaloudellisen tuloksen saavuttamiseksi, hankeen alkuvaiheessa kartoitettiin olemassa olevien laitteiden ja järjestelmien soveltuvuutta nykyvaatimusten ja kehitysnäkymien mukaiseen käyttöön. Näin ollen, kehitys- ja investointityö voitiin toteuttaa monimuotoisesti, käsittäen sekä uushankintoja ja täydentäviä hankintoja että olemassa olevien laitteiden kunnostusta ja päivitystä ajan tasalle. Huomattavin osa investoinneista kohdistuivat laitehankintoihin, mutta hankinnan kohteena olivat myös tarvikkeet sekä laitteiden toiminnan kannalta välttämättömät ohjelmistolisenssit ja muut toiminnan edellyttämät erillisohjelmat. Merkittäviä uushankintoja ovat mm. täysautomaattinen pienoisreaktori (fermentaattori) ja pilottimittakaavassa toimiva nauhasuodatin. Merkittävä ohjelmistohankinta on ABB:n 800Ax automaatiojärjestelmä. Kunnostettuja olemassa olevia laitteita ovat mm. kellopohjatislauskolonni ja sellukeitin. Muita hankinnan kohteita olivat esimerkiksi ammatillista koulutusta palvelevat ja työturvallisuutta edistävät mobiilit päätelaitteet.
Keskeisiin tavoitteisiin kuului tiedottaminen toiminnasta ja toimintaympäristön tarjoamista mahdollisuuksista alueen toimijoille ja sidosryhmille, sekä seminaarityppisten luentojen järjestäminen yleisölle.
Hankkeen puitteissa on ollut mahdollista toteuttaa huomattava osa niistä asioista joita on hankesuunnitelmaan kirjattu. Osa laitteista ja järjestelmistä ovat hankkeen päättyessä vielä asennus- tai sisäänajo vaiheessa. Mainitut työt on tarkoitus viedä loppuun soveltuvin osin toteuttajan normaalin toiminnan puitteissa ja soveltuvin osin osana mahdollista jatkohanketta.
Hankkeen yhteydessä on tuotettu biojalostusteemaisia oppimis-/opetusmateriaaleja merkittävässä määrin ja toteuttajan henkilöstön biojalustukseen liittyvää asiantuntemusta on syvennetty.
Hankittuja, asennettuja ja kunnostettuja laitteita on mahdollisuuksien mukaan koeajettu ja niitä on jossain määrin esitelty eri sidosryhmien edustajille. Laitteiden ja järjestelmien käyttöä omassa ja yhteistyökumppanien toiminnassa laajennetaan sitä mukaa, kuin tarvetta ilmenee.