Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71527

Hankkeen nimi: Reply+ Pelialasta kasvua Pohjanmaalle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Jakeluosoite: Köpmansgatan 10

Puhelinnumero: +358447805887

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Jakobstad

WWW-osoite: https://www.novia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Therese Sunngren-Granlund

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Novia University of Applied Sciences

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: therese.sunngren-granlund(at)novia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447805887

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab, 2267669-3
Åbo Akademi, 0246312-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Österbottens tekniska kunnande och växande kreativa industri i kombination med en högt utbildad befolkning och entreprenöriella tradition utgör goda förutsättningar för crossover branscher och branschöverskridande innovation. Branschöverskridande innovation kan vara ett spel, men även andra typer produkter/tjänster som utvecklats i skärpunkten mellan teknisk och kreativt kunnande t.ex. en applikation, en musiktjänst eller ett samarbete med traditionella industrin där dessa kompetenser används på ett nytt sätt.


I Vasa driver VAMK (Vaasan ammattikorkeakoulu) och Vaasa universitet en gemensam tillväxtinkubator vid namn ”West Coast Startup”, där ett flertal spelinitiativ har växt fram under de senaste åren. I ERUF-projektet ”Allegro Living Lab” har ett ”Ostrobothnia Game Industry” nätverk skapats där många nya kontakter initieras. I projektet initierades också ett nära samarbete med MediaCity vid Åbo akademi kring deras expertis inom användarcentrerad design som fungerar särskilt väl för digitala produkter. I arbetet som gjorts hittills har konstaterats att de största svagheterna i de österbottniska spelinitiativen är bristande kompetens kring att omvandla en branschöverskridande innovation till en lönsam produkt, en oförmåga att utgå ifrån användaren i produktutvecklingen samt att skapa stark brand. Det finns behov av en samling verktyg som stödjer företagen att redan i startup-fasen arbeta med affärsmodellering och branding som fungerar på digitala marknader och med användarcentrerade utvecklingsmetoder.


Syftet med ”REPLY+” är att stärka och försnabba startup-fasen för företag i gränssnittet mellan tekniskt kunnande och konstnärlig kompetens i Österbotten. Projektet skall genom att ta fram en startup-handbok för branschöverskridande innovation stödja nya företag att skapa lönsamma branschöverskridande innovationer. Handboken skall även öka kännedomen om på digitala marknader. Slutligen skall handboken också implementera hållbara produktutvecklings- och brandingprocesser utifrån användarcentrering i företagen. Projektets primära målgrupp är multidisciplinära företag med branschöverskridande innovationer, t ex inom spelindustrin.


I REPLY+ projektet piloterar YH Novia, VAMK/Muova och MediaCity vid Åbo Akademi en startup-process för branschöverskridande innovation. Startup-processen sammanför projektaktörernas kompetens kring användarcentrerad design, modern affärsutveckling, branding på digitala marknader samt agila arbetsmetoder. Projektet bidrar också med att utveckla och aktivera spelföretagens och startupföretagens nätverk i Österbotten som är grunden till ett kluster inom Österbottens spelindustri i framtiden.


Då projektet avslutas har en handbok publicerats på nätet som kan användas fritt av företag i Österbotten. Handboken behandlar bl.a. hur man tydliggör sin användares behov och förutsättningar, hur man utvecklar en lönsam affärsmodell och ett starkt brand på digitala marknader samt hur man utvecklar en effektiv arbetskultur med hjälp av agila arbetsmetoder.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets primära målgrupp är entreprenörer och multidisciplinära team med branschöverskridande innovationer, t.ex. inom spelindustrin i Österbotten. Dessutom bearbetar projektet potentiella entreprenörer med intresse för branschöverskridande innovationer.

4.2 Välilliset kohderyhmät

En sekundär målgrupp är studeranden inom såväl tekniska som kreativa sektorn, som tack vare initiativ från Allegro Living Lab samt West Coast Startup redan under studietiden kan börja arbeta mera sektoröverskridande och i multidisciplinära team.

Välilliset kohderyhmät ovat koko Pohjanmaan alue, siellä toimivat yritykset, jotka voivat hyötyä pelillisen luovan osaamisen karttumisesta alueelle sekä työntekijät, jotka voivat saada työtä uusista pelialan kasvuyrityksistä. Välillisinä kohderyhminä voidaan pitää myös alueen luovien alojen toimistoja, jotka saavat toimeksiantoja, kun tietoisuus ja ymmärrys aineettoman arvonluonnin ympärillä kasvaa.

Sen lisäksi hanke hyödyttää muita startup yrityksiä, kasvuyrityksiä, jotka miettivät vientimarkkinoille menemistä, sekä muita pelialan yrityksiä koko maassa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 943

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 946

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 904

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 910

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Kristiinankaupunki, Kaskinen, Pietarsaari, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Kruunupyy, Vöyri, Mustasaari, Närpiö, Maalahti, Vaasa, Luoto, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
En intern jämställdhetsanalys har gjorts som en del av projektplaneringsarbetet. Tack vare att YH Novia har samarbetat en längre tid med Region Västerbotten i Sverige som i flera år arbetat med jämställdhetsanalyser som en integrerad del av projektplaneringen har man fått användbara verktyg för att analysera projektet utifrån könsperspektiv redan i projektplaneringsfasen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Siffror från tidigare projekt inom kreativa industrin i Österbotten genomförda av YH Novia men även Juthbacka kulturcentrum visar att ca 75-80 % av deltagarna i projekten har varit kvinnor och de som arbetat med dessa projekt har nästan uteslutande varit kvinnor. Idag fördelas resurser som ska främja företagande i större utsträckning till traditionellt manliga branscher. I Österbotten leds ungefär 25 % av nya företag av kvinnor. Med detta i åtanke kan insatserna inom kreativa industrin ses som bidragande till jämställd företagande. Däremot menar bland andra Undervisnings- och kulturministeriet att en mer dynamisk bransch och bättre förutsättningar för tillväxt skapas genom företagande med lika villkor. Även om insatserna kring kreativa industrin i Österbotten ofta främjar kvinnors företagande för stunden finns den långsiktiga nyttan i att både kvinnor och män främjas att etablera sig inom branschen. Inom ramarna för planeringen av Reply+, men även det arbete som gjorts innan projektet inom "Allegro Living Lab" har visat att spelindustri och branschöverskridande innovationer är en av få sektorer inom kreativa industrin där män är i majoritet. Då andra projekt inom kreativa industrin aktivt arbetar med rekrytering av manliga deltagare i projektet, skall Reply+ arbeta aktivt med att få fler av de många kvinnorna inom kreativa industrin att intressera sig för branschöverskridande innovation. Åtgärder För att jämställdhet ska genomsyra projektet ska åtgärder tas till i projektets olika aspekter, från projektledning till kommunikation. Dialog om jämställdhetsproblematik ska påbörjas med en aktivitet vid första projektmötet där projektledarna och utsedda samarbetspartner medverkar. Avsikten med en aktivitet är att uppmärksamma alla involverade om problematiken, framlägga gemensamma jämställdhetsmål och uppföljning av dem. All kommunikation som projektet framställer ska främja jämställdhet; alltså ska den inte befästa gamla föreställningar om kvinnligt och manligt. Förutsättningen är fastställandet av målgrupp samt de budskap, tilltal och kanaler som påverkar målgruppens sammansättning. Kommunikationen ska inte befästa könsstereotyperna utan fördjupning i hur kvinnor och män framställs i text och bild samt vilken roll de respektive könen tilldelas ska ligga till grund för framtagande av all kommunikationsmaterial. Detta är en förutsättning för att projektet ska nå och tilltala både kvinnor och män i samma utsträckning.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Mål Genom att nå en målgrupp som består av både kvinnor och män tillför projektet den kreativa industrin en långsiktig utveckling som speglar samhället. Både kvinnor och män som arbetar inom branschen kommer att genom att ha lika villkor dra nytta av den dynamik och tillväxt som skapas inom branschen. Kvinnor, då båda könen medverkar inom kreativa industrin med lika villkor, kommer att undvika att bli en del av en kvinnodominerad bransch som i längden ger svårigheter för män att bryta trenden och normen för maskulinitet och därmed bli del av branschen. Projektet motverkar en könssegregerad arbetsmarknad till fördel för både kvinnor och män. Uppföljning Jämställdhetsanalysen skall följas upp vid projektets avslutande. Uppföljningen innefattar statistik på deltagare delat på kvinnor och män. De övriga insatserna ska dokumenteras skriftligt. Skulle något av könen vara underrepresenterad i statistiken ska en analys av orsaken till detta göras och åtgärder vidtas enligt bedömning.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Precis som Campus Allegro i allmänhet, har projektet i synnerhet, en målsättning om att minska på konsumtionen av papper. Projektet kommer att publicera allt material och verktyg digitalt och spridning av erfarenheter görs hellre i artikelform i befintliga tidsskrifter och kanaler än upptryckning av särskild slutrapport.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Branschöverskridande innovation handlar ofta om nya produkter och tjänster på digitala marknader. Genom att främja digitalisering och användning av digitala produkter minskas onödiga resor och andra aktivitet som sliter på miljön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Projektet har ingen negativ effekt på växtlighet, organismer och naturens mångfald. Dock har inte heller projektet någon större postiv effekt.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Genom utveckling av digitala miljöer och kommunikation minskas behovet av onödiga resor och andra aktiviteter som skapar växthusgaser. Då projektets resultat är en handbok på nätet skapas också bättre förutsättningar för god rådgivning över nätet istället för one-on-one handledning som ofta kräver resor.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektet har ingen negativ effekt på Natura 2000-objekt. Dock har inte heller projektet någon större postiv effekt.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Precis som Campus Allegro i allmänhet, har projektet i synnerhet, en målsättning om att minska på konsumtionen av papper. Projektet kommer att publicera så mycket som möjligt av material och verktyg digitalt och spridning av erfarenheter görs hellre i artikelform i befintliga tidsskrifter och kanaler än upptryckning av särskild slutrapport.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Projektet är uppbyggd för att uppmuntra koldioxidsnål verksamhet, såsom minskat resande tack vare nya produkter och tjänster på digitala marknader.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Österbottens landskapsstrategi för åren 2014-2017 konstaterar att den traditionella industrin måste förnya sig och hitta nya innovationsområden. Österbotten behöver en näringsstruktur där landskapets starka kunnande och traditioner inom industri och teknologi kombineras och korsbefruktas med ny kunskap och andra branscher. Här lyfter man bland annat fram de kreativa näringarna, välfärdssektorn och turismen som nya toppbranscher.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Projektet tar fram en digital handbok för branschöverskridande innovation. Dessutom är handboken till för produkter och tjänster på digitala marknaden. Därmed kan man säga projektet i hög grad stödjer utvecklingen av immateriall produkter och tjänster.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Reply+ projektet fokuserade på Österbottens startup företag inom spelbranschen. I projektet utvecklades en verktygsback med verktyg som är skräddarsydda för spelföretag i startupskedet.

Verktygsbacken innehåller följande verktyg:
1. User Experience
- User Experience innehåller verktyg som fokuserar på kundens upplevelser och hur man kan skapa just den produkten som kunden vill ha.
2. User Centered Design
- User Centered Design verktygen djupdyker ännu mer in på kunden där man skapar en kundprofil och därefter gör upp en designstrategi.
3. Monetization Strategy
- Monetization Strategy verktygen hjälper företaget att sätta upp sitt mål samt går igenom strategin för hur man skapar ett inkomstbringande spel.
4. Branding
- Brandingverktygen går igenom varumärkesbyggandet av företaget och dess produkter.
5. Business Modelling
- Detta är det sista verktyget där man sammanställer affärsmodelleringen visuellt med allt man har lärt sig genom verktygsbackens process.

Alla verktyg har utvecklats iterativt genom testningar på målgruppen. Efter att verktygen finslipats skapades en hemsida där man kan köra processen digitalt. Verktygsbacken finns nu gratis tillgänglig på www.replyplus.fi

Hankkeessa tehtiin kysely brändäyksestä suomalaisille pelialan yrityksille. Kyselyn pohjalta kehitettiin brändi- ja markkinointityökalut yhteiskehittämisen menetelmin paikallisten startup –yritysten kanssa. Lopputuloksena julkaistiin raportti kyselyn tuloksista sekä brändäämisen/markkinoinnin työkalupakki osana Reply+ -nettisivua. Suoralinkki raporttiin: http://www.muova.fi/en/muotoilu/brandin_rakentaminen/playing_with_brands.pdf