Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71529

Hankkeen nimi: Puolangan biokeskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2, Intelli

Puhelinnumero: 044 551 4585

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TAHVANAINEN TUOMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.tahvanainen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 551 4585

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puolangan biokeskus –hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ja synnyttää biojalostustoimintaan keskittyviä investointeja Puolangan kuntaan kaavoitettavalle biokeskuksen toiminta-alueelle. Projektissa tunnistetaan eri toimintojen (investoinnit/yritykset) synergiahyödyt ja ne huomioidaan aluesuunnittelusta lähtien. Synergia-hyödyillä voidaan parantaa eri toimintojen tuotantovarmuutta sekä kilpailukykyä. Biokeskus -hankkeen tuloksia on hyödynnettävissä myös muualla Kainuun alueella. Biokeskuksen myötä on tavoite saada aikaan investointeja ja työpaikkoja sekä luoda paikallista kannattavaa jalostustoimintaa biotuotteiden ympärille. Bioraaka-aineiden jalostusasteen nostaminen paikallisesti mahdollistaa aluetalouden vahvistumista. Toteutettavilla investoinneilla on tavoite tukea paikallista maa- ja metsätaloutta ja aikaansaada uutta tulovirtaa alueelle.

Biokeskus hankkeen pohjan muodostavat biokeskuksen aluesuunnitelman laadinta sekä lämpökeskussuunnitelma. Aluesuunnitelmassa huomioidaan alueelle mahdollisesti tulevat toiminnot ja miten ko. toiminnon niveltyvät toisiinsa alueen käytön syötteiden ja sivuvirtojen sekä energian tuotannon ja käytön näkökulmasta. Lämpökeskussuunnitelma on myös oleellinen osa hanketta. Ko. osiossa huomioidaan alueelle kaavailtavat energianielut ja energiantuotantomuodot. Hankkeessa kartoitetaan investointeja toteuttavia yrittäjiä sekä toimintaan liittyviä sidosryhmiä/yhteistyökumppaneita, jotka edistävät osaltaan investointien toteutumista alueelle. Hankkeessa edistetään aktiivisesti yritysvetoisia investointiprosesseja. Investointiprosesseissa hyödynnetään jo tehtyjä suunnitelmia (esim. Puolangan biokeskus selvitystyö sekä maatilojen biokaasuselvitys).

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muualla Kainuun alueella. Tietoa siirretään mm. hankeyhteistyön kautta. Näissä yhteistyöhankkeita ovat mm. Kasvua Kainuuseen hankekokonaisuus (Kainuun Etu) sekä Metsätalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelma (Kainuun Etu, Metsäkeskus, Oulun Yliopisto/Kajaanin ylipistokeskus).

Hankkeen tuloksina:
- biokeskuksen alue on kaavoitettu aluesuunnitelman pohjalta (kunta vastaa kaavoituksesta, kunnalta määräraha olemassa kaavoitustyölle).
- suunnittelun pohjalta alueinfran rakentaminen on hankeaikana käynnistetty.
- investointiprosesseja on edistetty sekä investointeja on aloitettu toteuttamaan biokeskuksen alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Puolankalaiset ja kainuulaiset yritykset;
Edistetään yritysvetoisten, uusia työpaikkoja luovien investointien syntymistä biokeskuksen alueelle. Edistetään yritysvetoisten investointien käynnistymistä. Yritykset voi olla perustettavia uusia tai jo olemassa olevia yrityksiä, jotka laajentavat toimintaansa tai ottavat tuotantoonsa uusia tuotteita tai palveluita. Edistetään paikallisten metsänomistajien pienpuun myyntimahdollisuuksia sekä maatalouden biomassojen hyödyntämistä energian tuotasnnossa sekä maanparannusaineiden tuotannossa.

Keskeinen kohderyhmä on puolankalaiset maatilayritykset, jotka kytkeytyvät biokeskukseen seuraavasti:
- biomassojen tuottajina (biokaasulaitoksen syötteet kuten lanta ja peltobiomassa, puuraaka-aineen tuottajat)
- biokaasulaitoksen tuottamien maanparannusaineiden ja lannoitevalmisteiden hyödyntäjinä (laitos tukee tiloilla ravinnekiertoa ja biotalouteen kuuluvaa ruuantuotantoa)
- biometaanin (liikennebiokaasun) hyödyntäjinä (asiakkaina).
- maatilayritykset ovat potentiaalisia toimijoita perustamaan uutta (myös maataloutta tukevaa) yritystoimintaa alueelle (esim. kuivikkeen tuotanto).
- maatilayritykset voivat tarjota alueella palveluita kuten koneurakointia yms.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Puolangan kunta
o Alueelle rakentuu vahva bio-osaamisen keskus, joka luo mahdollisuuksia yritystoiminnan käynnistämiselle.
o Haetaan ratkaisuja lämpökeskusinvestoinnille, joka luo mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan muodostumiselle alueelle (energiaa tarvitsevat toiminnot).
o Edistetään infran rakentumista alueella (kunnallistekniikka, asfalttikenttä terminaalitoiminnolle, joka luo pohjan investoinneille biokeskusalueelle.

Kainuun maakunta ja Kainuun maakunnan yrittäjät.
o Rakentuu toimintamalli, jota voidaan soveltaa myös muualla maakunnassa.
o Puolangan biokeskuksen alueelle haetaan yrittäjiä koko maakunnan alueelta.
o Edistetään Kainuun biotalousosaamista ja ko. alan yritystoiminnan syntymistä alueelle.
o Kainuun aluetalouden parantaminen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 544

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 421

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 883

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 678

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Puolanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen rahoitukseen osallistuu maatilayritykset, jota kautta mukana ovat sekä tilan isäntä että emäntä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Biokeskuksen alueella keskeinen tavoite edistää uusituvan energian tuotantoa, kierrätyslannoitteiden valmistusta (korvataan energiaintensiivisten väkilannoitteiden käyttöä), hakea energiatehokkaita ratkaisuja. Haetaan fossiilisten polttoaineiden korvaajia sekä lämmitys- että liikennekäytössä. Esitetään haketerminaalitoimintoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 9
Biokeskuksen alueella keskeinen tavoite edistää uusituvan energian tuotantoa, kierrätyslannoitteiden valmistusta (korvataan energiaintensiivisten väkilannoitteiden käyttöä), hakea energiatehokkaita ratkaisuja. Haetaan fossiilisten polttoaineiden korvaajia sekä lämmitys- että liikennekäytössä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neuraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 9
Biokeskuksen alueella keskeinen tavoite edistää uusituvan energian tuotantoa, kierrätyslannoitteiden valmistusta (korvataan energiaintensiivisten väkilannoitteiden käyttöä), hakea energiatehokkaita ratkaisuja. Haetaan fossiilisten polttoaineiden korvaajia sekä lämmitys- että liikennekäytössä. Tavoite jalostaa lantapohjaisista jakeista sekä yhdyskuntalietteistä kierrätyslannoitteita, jolloin vesistöhuuhtoumia voidaan vähentää sekä ohjata tarkemmin ravinteiden käyttöä. Vähennetään ko. jakeiden osalta hajuhaittoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Edistetään yhdyskuntalietteiden hyötykäyttöä energiantuotannossa sekä edistetään ko. jakeiden ravinnekäyttöä. Luo mahdollisuudet käsitellä myös muiden biopohjaisten jätejakeiden käsittelyä alueella. Edistetään erilaisten biopohjaisten jakeiden jalostamista paikallisesti, jolla tavoite nostaa biomassojen arvoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 10
Biokeskuksen alueella keskeinen tavoite edistää uusituvan energian tuotantoa sekä uusituvien polttoaineiden tuotantoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Edistetään uusien yritysten syntymistä sekä vanhojen tuotannon laajentamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Biokeskuksen ympärille voi rakentua monenlaisia palvelumalleja. Näitä suunnitellaan hankkeen aikana akvtiivisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Biokeskusalue lisää lähinnä biokeskuksen alueella tapahtuvaa liikennöintiä (kuljetukset yms). Näiden osalta haetaan energiatehokkaita ratkaisuja ja pyritään osaltaan edistämään mm. biometaanin käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Biokeskuksen alue luo alueelle uusia työpaikkoja sekä paikallisten biomassojen jalostaminen tuo alkutuottajille/metsänomistajille uusia ansaintamahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen ja biokeskuksen alueella tehtävät investoinnit edistävät ja parantavat ympäristön tilaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biokeskuksen rakentumisen myötä on saatu aikaan investointeja alueelle ja käynnistetty toimenpiteet, joilla luodaan paikallista kannattavaa jalostustoimintaa biotuotteiden ympärille. Hanke on toteutettu aikavälillä 1.3.2016-30.11.2018 Kainuun Etu Oy:n ja Puolangan kunnan tiiviinä yhteistyönä, mukana kehittämisessä ovat olleet hankkeen 25 yritysrahoittajaa, joista 16 on maatalousyritystä ja 9 metsäteollisuuden ja -talouden tuotannon, korjuun ja kehittämisen alalla toimivaa yritystä. Hankkeen läpiviennissä on ollut mukana lukuisa määrä myös muita yrityksiä. Hankeaikana on kontaktoitu yrityksiä laajasti, yhteensä yhteydessä oltiin yli 120 yritykseen ja 50 muuhun organisaatioon (tutkimus-/koulutuslaitokset, hankkeet jne.).

Hankkeessa tehtiin biokeskuksen aluesuunnittelu kaavoituksen ja aluekäytön suunnittelun pohjaksi. Vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta koskeviin kysymyksiin liittyen lämpökeskukselle tehtiin 20 kohdan parannusohjelma, joka on investointivaiheessa. Tuloksina on mm. raskaan polttoöljyn käytön huomattava vähentyminen ja käytön loppuminen, kun toimenpiteet saadaan viedyksi loppuun. Energiantuotannon korvaaminen biopolttoaineilla ja hakkeen käytön tehostuminen laitoksen kokonaishyötysuhteen nousun myötä tuovat mukanaan kustannussäästöt lämpölaitoksen toiminnassa alkuvaiheessa useita kymmeniä tuhansia euroja/v, loppuvaiheessa investointien säästöpotentiaalin ollessa 100 000 €/v.

Biokeskusalue on investointivaiheessa, 5 ha metsää on raivattu biokeskusalueelta, tiestön ja haketerminaalin rakentaminen alkamassa. Hankkeen biokaasuteeman osalta, liiketaloudellisen riskin hallinnan johdosta hanke päätyy esittämään biokaasulaitoksen sijoittamista jätevedenpuhdistamon yhteyteen toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Biokaasulaitos sijoittuu näin myös kauemmaksi kylän keskustasta.

Biokeskusalueen seuraavina jatkoaskeleina nähdään biokeskuksen infran ja haketerminaalin rakentamisen jatkuminen, hankkeen aikana tehdyn investorimateriaalin hyödyntämisen biotalousinvestointien tarkasteluun(useat kontaktoiduille yritykset ovat pyytäneet materiaalin jatkokeskustelujen pohjaksi) ja jäteveden puhdistamolle sijoittuvan biokaasulaitoksen investointi-/ pilotointihankkeen eteenpäin viemisen.