Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71531

Hankkeen nimi: HighRollerin kehittäminen ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HIGHROLLER SUOMI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2680223-9

Jakeluosoite: Linturinteenkatu 1

Puhelinnumero: +358440259043

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.highrollerofficial.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juntunen Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha(at)highroller.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440259043

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteeana on kehittää HighRoller Suomi Oy:n tuotteita kansainvälisille markkinoille, ja tätä kautta tunnistaa HighRoller Suomi Oy:lle uusia markkina-alueita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Tätä tavoitetta silmällä pitäen hankkeen aikana kehitetään HighRoller Suomi Oy:n tuotteita (tuotekehitys) ja tuotantoa vastaamaan kasvaneeseen liiketoimintaan. Osana tuotannon ja t&k:n kehittämistä HighRoller Suomi Oy:lle laaditaan laadunhallintajärjestelmä, jossa otetaan kantaa mm. tuotannon opitmointiin, toimitusketjuun sekä alihankintaverkostoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 914

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 914

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuaskatu 9

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Urheilu- ja liikuntavälineliiketoiminta mielletään perinteisesti miesvaltaiseksi alaksi. Hankkeen toimenpiteillä kannustetaan naisia luomaan merkittäviä liikunnallisia innovaatioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kautta pyritään turvaamaan naisten ja miesten tasapuolinen kohtelu urheilu- ja liikuntavälineliiketoiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan sukupuolineutraaleja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia NAtura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeessa kehitetään HighRoller Suomi Oy:n tuotantoa ja jakelu- ja toimittajaketjuja sekä laadunhallintajärjestelmää. Näissä kaikissa otetaan vahvasti kantaa materiaalien ja jätteiden käsittyelyyn ja kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 6
Hankkeessa pyritään löytämään tuotantoa ja tuotekehitystä kehitettäessä löytämään parhaat mahdollisuudet uusiutuvien energianlähteiden tehokkaalle käytölle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Hankkeen välittömänä vaikutuksena Kainuun alueelle syntyy uusia työpaikkoja sekä uutta liiketoimintaa, joka osaltaan kehittää paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Hankkeen aikana toteutetaan yritykselle laadittua patenttistrategiaa, ja suojataan yrityksen patentit ja tuotemerkit valituilta kohdemarkkinoilta.
Liikkuminen ja logistiikka 10 7
Projektin aikana yritykselle rakennetaan toimiva ja tehokas toimitus- ja jakeluketju, jossa tuote- ja tavaravirrat liikkuvat optimaalisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Hankkeen aikana kehitettävät tuotteet ja palvelut edistävät ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömäiä tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön liittyen.
Ympäristöosaaminen 7 8
Hankkeen aikana laadittavassa laadunahallintajärjestelmässä on ympäristöllinen näkökulma joka lisää yrityksen sisäistä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

JÄRJESTELMÄNNE EI ANNA LISÄTÄ TEKSTIÄ (HERJAA VIRHETTÄ), JOTEN LOPPURAPORTIT KAIKKI KOHDAT OVAT LIITTEENÄ (LOPPURAPORTTI)