Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71532

Hankkeen nimi: FinEq International Oy:n investointi- ja kehittämishanke 2016-2017

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.12.2015 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINEQ INTERNATIONAL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2726485-8

Jakeluosoite: Ensolantie 2

Puhelinnumero: +358 105017890

Postinumero: 80710

Postitoimipaikka: LEHMO

WWW-osoite: www.fineq.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hämäläinen Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.hamalainen(at)fineq.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505563977

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tullaan investoimaan pintakäsittelylaitokseen ja ohutlevymetallituotantoon sekä koneisiin ja laitteistoihin. Hanke tukee myös yrityksen omien tuotteiden suunnittelua ja valmistusta, kuten myös kansainvälistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 774

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 197 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 774

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ensolantie 2

Postinumero: 80710

Postitoimipaikka: LEHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on pääasiassa teollista ja fyysisesti vaativaa toimintaa, joka työtehtäviä järjestelemällä voidaan soveltaa molemmille sukupuolille. Hallinnollisissa työtehtävissä sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan yrityksen omilla resursseilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Ympäristöystävällinen pulverimaalaus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Paikallinen maalaustoiminta, vähentäen kuljetustarvetta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Toiminta ympäristöluvan mukaista, toimiva omavalvonta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Toiminta ympäristöluvan mukaista, toimiva omavalvonta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Tehokas teollinen tuotanto, materiaalien kierrätys ja jätteiden käsittely
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Tuotannon energiatehokkuuden kasvattattaminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Toiminnalla on merkittävä vaikutus paikalliseen elinkeinorakenteeseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Aktiivinen oma tuotekehitys
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Keskeinen sijainti, paikallinen maalaustoiminta, vähentäen kuljetustarvetta. Oma tuotanto ja maalaus saman katon alla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Työhyvinvointi on keskeinen osa yrityksen strategiaa
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Yrityksessä noudatetaan avoimuuden periaatetta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Pyritään työllistämään paikallisia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 3 3
Toiminta ympäristöluvan mukaista, toimiva omavalvonta

9 Loppuraportin tiivistelmä

FinEq International Oy:n investointi- ja kehittämishanke 2016-2017 Hankkeessa investoitiin jauhemaalauslaitokseen ja ohutlevymetallituotantoon sekä niihin liittyviin koneisiin ja laitteistoihin. Hankkeen ansiosta alueellisesti tärkeä liiketoiminta saatiin menestyksekkäästi käyntiin. Hanke tuki myös yrityksen omien grillituotteiden tuotekehitystä sekä kansainvälistymistä.