Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71533

Hankkeen nimi: Tanhuvaaran Palvelut Oy:n ympärivuotisen liikuntamatkailun kokonaiskehittämissuunnitelman (Tanhuvaara Sport Resort Masterplan, loma-asuntorakentamisen markkinatutkimus) laatiminen ja olosuhdekehittämisen investoinnit(campingalue, ensilumenlatu).

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.2.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TANHUVAARAN PALVELUT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1830584-9

Jakeluosoite: Moinsalmenti 1042

Puhelinnumero: +358408494413

Postinumero: 57230

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite: www.tanhuvaara.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nolte Olavi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olavi.nolte(at)tanhuvaara.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408494413

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena kehittää systemaattisesti Tanhuvaaran Palvelut Oy:n liikuntamatkailutoimintaa ja lisätä Tanhuvaaran matkailullista vetovoimaisuutta ja edistää siten koko Savonlinnan seudun matkailun kehittymistä. Tarkoituksena on laatia Tanhuvaaran ympärivuotisen liikuntamatkailun kokonaiskehittämissuunnitelma (masterplan) sekä loma-asuntorakentamisen markkinatutkimus. Näillä luodaan edellytyksiä vaiheittain toteutettaville olosuhteiden kehittämistoimille. Masterplanin kautta muodostetaan havainne-esitys ja alustavat toteutussuunnitelmat olosuhdekehittämisen mahdollisuuksista. Hankkeen kautta toteutetaan ensimmäiset suunnitellut investoinnit (camping-alue ja ensilumen latu) toteutus .

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 120

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 173 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 173 120

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Moinsalmentie 1042

Postinumero: 57230

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu totetuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta; Investointi- ja kehittämistoimien vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu totetuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta; Investointi- ja kehittämistoimien vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminnan kehittäminen on lähtökohtaisesti sukupuolineutraalia toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Tukee selkeästi Savonlinnan Seudun matkailun ympärivuotista kehittämistä ja vahvistaa työllisyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Tanhuvaaran tehtävänä edistää liikuntaa ja hyvinvointia kaikkissa ikäryhmissä.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Toiminnan kehittäminen on lähtökohtaisesti kaikissa muodoissaan kansalaisia tasapuolisesti ja syrjimättövästi kohtelevaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Tanhuvaarassa on palveluita kaikille väestöryhmille myös erityisryhmät mukaan lukien.
Kulttuuriympäristö 6 6
Liikunta ja urheilu on luonnostaa kansainvälistä ja eri kuluttuureja yhdistävää toimintaa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tanhuvaaran urheiluopistolla on toteutettu ensimmäinen laajakantoinen matkailuliiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä kehittämishanke. Tavoitteena on monipuolistaa matkailuliiketoiminnallista tarjontaa erityisesti liikuntamatkailun osa-alueella. Keskeiset uudistukset: 1) ympärivuotisesti palveleva camping alue, 2) ensilumenlatu ja alueesta on laadittu 3) kokonaiskehittämissuunitelma (masterplan). Tanhuvaarasta on kehittynyt isoin ympärivuotisesti liikuntamatkailun palvelukeskus. Seuraava haasteena on käynnistää liiketoimintalähtöinen majoitusrakentaminen.