Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71534

Hankkeen nimi: TornioHaparandan elämyksellinen sisäaktiviteettipuisto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.3.2015 ja päättyy 1.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARCTIC PROPERTY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2556197-1

Jakeluosoite: Raidekatu 14

Puhelinnumero: +358 400419902

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.arcticproperty.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kostiander Kaj

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällik

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaj.kostiander(at)arcticproperty.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400419902

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arctic Property Oy omistaa entisen Lapin Kullan tehdasalueen rakennuksineen ja on ryhtynyt kehittämään alueesta vetovoimaista matkailu- ja elämyskeskusta. Kokonaisuuden moottoriksi rakennetaan elämyksellinen sisäaktiviteettipuisto, jolle Arctic Property rakentaa vanhoihin teollisuushalleihin sopivat tilat. Tytäryhtiö Arctic Action Oy vastaa aktiviteettipuiston laitteiden hankkimisesta ja käytännön operatiivisen toiminnan toteuttamisesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 193 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lapinkullankatu 1

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 4

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeellinen hankkeelle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tarjotaan yhtälaiset mahdollisuudet sekä naisille että miehille. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon kiinnitetään huomiota kaikessa toiminnassa, myös rekrytoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uuden liiketoiminnan luominen, jossa huomioidaan eri sukupuolet tasaveroisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Hankkeessa edistetään käytöstä poistettujen rakennusten uudelleen käyttöä, jolloin vältytään luonnonvaroja tuhlaavalta purkutyöltä, jätekuormalta ja uudelleenrakennustyöltä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeessa huomioidaan energiatehokkuus, mikä pienentää sekä kehitysvaiheen että erityisesti myöhemmän operatiivisen vaiheen hiilijalanjälkeä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Kohde sijaitsee rakennetulla kaupunkialueella, joten merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen ja eliöihin ei ole. Hankkeessa tehtävissä valinnoissa kiinnitetään kuitenkin huomiota ekologisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota energiatehokkuuteen ja suositaan bio- ja uusiutuvaa energiaa, millä on vaikutusta kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 5
Hankkeen tavoitteena on ottaa vanha, alun perin purettavaksi määrätty teollisuuskiinteistö uuteen käyttöön. Tällä estetään huomattavan purkujätekuorman syntyminen sekä säästetään valtavasti energiaa ja materiaaleja, kun vältytään purkutyöltä ja uusiorakentamiselta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Tavoitteena on siirtyä tilojen lämmitysratkaisuissa kaukolämpöön tai hakelämmitykseen. Lisäksi energianlähteeksi on kaavailtu aurinkopaneeleja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke synnyttää uutta yritystoimintaa sekä monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta merkittävästi. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään paikallisia yrityksiä aina, kun mahdollista. Tavoitteena on myös tarjota jo olemassa oleville yrityksille entistä paremmat menestymisen mahdollisuudet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa luodaan edellytykset uudenlaisille palvelukonsepteille, joilla jo olemassa olevia sekä hankkeen myötä syntyviä palveluita laajennetaan ja monipuolistetaan
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Eri puolilla aluetta sijaitsevia aktiviteetteja ja palveluja keskitetään yhteen ympäristöön kaupungin keskustaan, jolloin liikkuminen eri toimipaikkojen välillä vähenee merkittävästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää hyvinvointia merkittävästi, koska se kehittää liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä palveluita. Alueella tarjotaan liikunnallisia aktiviteettipalveluita monipuolisesti eri ikä- ja kohderyhmille, myös liikuntaesteiset huomioiden.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Palvelutarjonnassa ja tilojen suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja pyrkimyksenä on tarjota esteettömiä, sukupuolineutraaleja sekä molemmille sukupuolille suunnattuja palveluita samassa paikassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Kohteeseen luodaan monipuolinen elämysksellinen, liikunnallinen ja kulttuurinen kokonaisuus, joka on suunnattu kaikista yhteiskuntaryhmistä ja kulttuuritaustoista tuleville.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeessa säilytetään ja kehitetään perinteikkäästä tehdasalueesta vetovoimainen matkailu-, elämys- ja asuinympäristö alueen kulttuurihistoriallisestikin arvokas rakennustakanta huomioiden. Erityishuomiota kiinnitetään vanhan Lapin Kullan keittämön / lämpövoimalan säilyttämiseen.
Ympäristöosaaminen 5 5
Tavoitteena on ottaa käyttöön lämpö ja energiaratkaisuissa vähähiiliset ratkaisut. Huomiota kiinnitetään myös jätteiden kierrättämiseen operatiivisessa toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-