Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71536

Hankkeen nimi: CrossLam Kuhmo CLT tehdas

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2015 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY CROSSLAM KUHMO LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2589767-8

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Puhelinnumero: +358 942827440

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.crosslam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virta Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.virta(at)crosslam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401486550

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointien tavoitteena on nostaa CrossLam Kuhmon tuotantoa merkittävästi vastaamaan markkinoilla nähtävään kasvuun ja jotta olisimme varteenotettava toimija myös vientimarkkinoilla. Kapasiteettitavoitteena tuotannolle on 15.000m3 CLT-levyä. Tämä edellyttää tuotannon uudelleen organisoimista ja todettujen tuotannon rajoitteiden poistamista. Tämä edellyttää myös yhden avainhenkilön palkkaamista ja tuotannon henkilöstön koulutuksen jatkamista. Valmistaudumme myös jatkoinvestointeihin niiden toteutusedellytysten ja vaatimusten selvittämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 280

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
valmistelu kesken
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa toiminnassa tavoitteena
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on liiketiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Betonista ja teräksestä puuhun
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Hiilinielun vaikutus suhteessa päästöihin vaihtoehtomateriaalein
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Betonista ja teräksestä puuhun
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus ei tiedossa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Paikalliset raaka-aineet 90%, sivutuotteet hyödynnettävissä bioenergiaksi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
kaukolämpö ja sähkö, joka valmistettu biopolttoaineilla, sahan sivutuotteilla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Työpaikat ja sidosryhmien työpaikat Puuklusterin vahvistaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Suunnittelu osaaminen ja tuotekehitys
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Paikallinen toiminta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Merkittävä nettorahavirta Kainuuseen yksityisen sektorin työpaikat
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investoinneilla ja konsultoinneilla nostettiin Crosslam Kuhmon tuotantoa vastaamaan markkinoilla nähtävään kasvuun ja edistämään asemaamme vahvana toimijana myös kotimaisten kilpailijoiden tullessa markkinoille. Hanke edisti tuotannon ja henkilöstön uudelleen organisoimista. Henkilöstöä on konsultoitu ja uusia työntekijöitä on palkattu. Valmistaudumme myös jatkoinvestointeihin niiden toteutusedellytysten ja vaatimusten selvittämiseksi.