Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71536

Hankkeen nimi: CrossLam Kuhmo CLT tehdas

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2015 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY CROSSLAM KUHMO LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2589767-8

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Puhelinnumero: +358 942827440

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.crosslam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virta Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.virta(at)crosslam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401486550

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointien tavoitteena on nostaa CrossLam Kuhmon tuotantoa merkittävästi vastaamaan markkinoilla nähtävään kasvuun ja jotta olisimme varteenotettava toimija myös vientimarkkinoilla. Kapasiteettitavoitteena tuotannolle on 15.000m3 CLT-levyä. Tämä edellyttää tuotannon uudelleen organisoimista ja todettujen tuotannon rajoitteiden poistamista. Tämä edellyttää myös yhden avainhenkilön palkkaamista ja tuotannon henkilöstön koulutuksen jatkamista. Valmistaudumme myös jatkoinvestointeihin niiden toteutusedellytysten ja vaatimusten selvittämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 280

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
valmistelu kesken
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa toiminnassa tavoitteena
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on liiketiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Betonista ja teräksestä puuhun
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Hiilinielun vaikutus suhteessa päästöihin vaihtoehtomateriaalein
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Betonista ja teräksestä puuhun
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus ei tiedossa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Paikalliset raaka-aineet 90%, sivutuotteet hyödynnettävissä bioenergiaksi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
kaukolämpö ja sähkö, joka valmistettu biopolttoaineilla, sahan sivutuotteilla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Työpaikat ja sidosryhmien työpaikat Puuklusterin vahvistaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Suunnittelu osaaminen ja tuotekehitys
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Paikallinen toiminta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Merkittävä nettorahavirta Kainuuseen yksityisen sektorin työpaikat
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-