Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71537

Hankkeen nimi: Oulaisten tuotantolaitoksen modernisointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.9.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUNNIKKALA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 9210477-0

Jakeluosoite: PL 47

Puhelinnumero: +358 84639 300

Postinumero: 85101

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: junnikkala.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Junnikkala Kalle

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalle.junnikkala(at)junnikkala.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500514884

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Oulaisten tuotantolaitoksen teknillisen toimintakyvyn parantaminen sekä samassa yhteydessä kapasitettin lisääminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 800 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 800 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 800 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 800 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 1

Postinumero: 86300

Postitoimipaikka: OULAINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen myötä syntyvät työpaikat ovat sukupuolineuraaleja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen myötä syntyvät työpaikat ovat sukupuolineuraaleja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen myötä syntyvät työpaikat ovat sukupuolineuraaleja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Junnikkala Oy huolehtii siitä, että yritys itse ja kaikki yrityksen aliurakoitsijat noudattavat toiminnassaan samoja ympäristöarvoja kuin Junnikkala. (mm sertifikaatit)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Junnikkala Oy pidättäytyy hankkimasta puuta alueilta joilla puunhankinta muodostaisi riskin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Junnikkala Oy huolehtii siitä, että puunkorjuun jälkihoito suoritetaan asianmukaisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 9 9
Junnikkala Oy ei riko Natura 2000 -ohjelman määräyksiä toiminnassaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Junnikkala Oy:lla on sertifioitu materiaalin ja jätteiden käsittely järjestelmä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Junnikkala Oy käyttää tehokkaasti tuotannossaan lämpölaitostensa tuottamaa lämpöä ja oman käytön ylittävä osuus myydään alueen toimijoille kaukolämpönä. (kuivaus, lämmitys, ulkopuolinen myynti)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Junnikkala Oy:n palveluksessa on noin 130 henkilöä. Määrä on moninkertainen kun huomioidaan välilliset vaikutukset (jopa 3x)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Junnikkalassa on vuosittain mittavia panostuksia henkilökunnan hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Junnikkala Oy tarjoaa tasapuoliset mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta työskennellä eri tason tehtävisää yrityksessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
Junnikkala Oy:ssä on vahvaa ympäristöosaamista niin omassa työntekijäpiirissä kuin aliurakoitsijoiden keskuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-