Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71539

Hankkeen nimi: 3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.4.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ilmatieteen laitos

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244664-7

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Puhelinnumero: 029 539 3005

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://fmiarc.fmi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SUKUVAARA TIMO EERIK

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ryhmäpäällikkö, vanhempi tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.sukuvaara(at)fmi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405294977

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

3D – liiketoimintaa Lapin yrityksille -hankkeen yleisenä tavoitteena on kasvattaa PK-yritysten tietämystä, osaamista ja ennen kaikkea liiketoimintaa 3D – tulostuksen saralla Lapissa. Hankkeen tavoitteena on synnyttää mukanaoleviin yrityksiin omaa 3D – tulostustoimintaa nykyisen liiketoiminnan tueksi, sekä kokonaan uutta, suoraan 3D – tulostuksiin perustuvaa liiketoimintaa. Hankkeen pääpaino on 3D – liiketoimintamahdollisuuksien oivaltamisessa ja soveltamisessa sekä kilpailukyvyn edistämisessä. Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus (FMI) koordinoi hanketta ja luo ja levittää valmiuksia, osaamista ja tietoa 3D – tulostuksesta. FMI pyrkii rakentamaan myös eri organisaatioiden, kuten kuntien ja yritysten, välistä yhteistoimintaa ja kannustaa toimijoita yhteistyöhön. Tavoitteena hankkeen aikana on selvittää onko mukana olevien yritysten kannattavaa hankkia 3D – tulostin/tulostustoimintaa oman liiketoimintansa kehittämiseen, sekä kannustaa ja auttaa yrityksiä eteenpäin tässä pyrkimyksessä.

Hankkeen tarkoituksena on perehdyttää yritysosapuolet 3D – tulostuksen toimintatapoihin ja mahdollisuuksiin, ja sitten toteuttaa FMI:lle hankittavalla, yritysten tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavalla 3D – tulostus ja -suunnittelujärjestelmällä kaikille yrityksille esimerkkitulostus. Esimerkkitulostus toteutetaan kunkin yrityksen toiveita ja tarpeita noudattaen, mutta kuitenkin niin että kyseinen tuloste toimii vain 3D-järjestelmän tarjoaman liiketoimintapotentiaalin hahmottamisessa. Kyseinen esimerkkituloste ei voi siten olla valmis, liiketoiminnassa hyödynnettävä komponentti, varaosa tms. Tämän prosessin tarkoituksena on konkretisoida yrityksille 3D – tulostusteknologian mahdollisuuksia, jonka pohjalta yritykset ryhtyvät kehittämään omaa 3D – tulostustoimintaa. FMI toimii neuvonantajana oman kokemuksensa pohjalta sekä tukena käytännön järjestelyissä ja toimenpiteissä.

Hanke toteutetaan FMI:n tiloissa Sodankylän Tähtelässä, FMI:n omana työnä ja yritysosapuolille järjestettävinä workshoppeina sekä kahdenkeskisinä yritystapaamisina FMI:n tiloissa. Joitakin tapaamisia koko ryhmän kesken voidaan myös järjestää jonkin yrityksen omissa tiloissa, kunhan näiden tilaisuuksien luonne säilyy yleisenä ohjeistuksena ja esimerkkinä oman 3D – liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä kaikille mukana oleville yrityksille, ei mitenkään erityisesti rajattuna yhden yrityksen tarpeisiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin Ammattiopiston (LAO) kanssa, siten että FMI:n yrityskumppanit voivat saada tietoa ja apua oman liiketoimintansa kehittämiseen myös LAO:lta (yhteyshenkilö Tarmo Aittaniemi) ja LAO:n 3D-järjestelmien pohjalta, samoin kuin LAO:n kumppanit FMI:ltä.

Hankkeen tuloksena 3D – tulostus tietoisuus kasvaa ja johtaa 3D – teknologian hyödyntämiseen ja käyttöönottoon yrityksissä nykyisen liiketoiminnan tueksi. Yritykset, jotka saavat lisäarvoa 3D – tulosteista, investoivat omiin laitteisiin ja jatkavat 3D – teknologian hyödyntämistä omassa liiketoiminnassaan tai vaihtoehtoisesti alkavat käyttää 3D – tulostuspalveluja toiselta yritykseltä oman liiketoimintansa hyväksi.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on hankkeessa mukana olevien yritysten 3D – liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen siten, että se osaltaan synnyttää Lappiin uutta liiketoimintaa ja työtä huipputeknologioiden saralla. FMI on osaltaan tukemassa tätä kehitystyötä myös hankkeen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kaikki Lapin yritykset, kunnat ja muut organisaatiot, jotka voisivat hyödyntää 3D-tulostusta liiketoiminnassaan sekä kehittää uutta liiketoimintaa 3D-tulostamisen ympärille. Tähän mennessä mukaan hankkeeseen ovat lupautuneet Sodankylän kunta, Sodankylän Geofysiikan Observatorio, Autokorjaamo Leino Oy, Labtium Oy, Teijo-Talot Oy, Astrock Oy, Magga Oy ja Ageos Oy. Varsinaisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ryhmää pyritään laajentamaan, ja uusia yhteiskumppaneita etsimään muun muassa paikallisilla lehti-ilmoituksilla ja muilla paikallisfoorumeilla, yhteydenotoilla Sodankylän innovaatiokeskus-teeman yhteistyökumppaneihin ja sekä suorilla yhteydenotoilla alueen yrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä hankkeessa ovat koululuokat ja vierailijaryhmät, jotka käyvät vierailemassa Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa sekä mukana olevien yritysten asiakkaat. Erityisesti esille nousevat Lapin Ammattiopiston (LAO) yhteistyökumppanit ja sieltä löytyvät oppilasryhmät.
3D – tietoisuuden kasvu hankkeessa mukana olevissa yrityksissä / organisaatioissa kasvattaa välillisesti 3D – tietoisuutta myös muissa alueen asukkaissa ja toimijoissa, kun tieto uudesta teknologiasta leviää. 3D – tietoisuus alueella kasvaa myös hankkeessa mahdollisesti järjestettävien julkisten seminaarien ja muiden foorumeiden kautta tapahtuvan tiedottamisen seurauksena.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 655

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 132 364

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 132 364

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysin perusteella hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttaryhmässä molemmat sukupuolet hyvin edustettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole nähtävissä varsinaisia sukupuolisidonnaisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
3D-tulostus on nimenomaan luonnonvarojen optimaalista käyttöä ja hukkatyön minimoimista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Ekologinen tuotanto, pieni vaikutus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ekologinen tuotanto, pieni vaikutus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei selkeää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei selkeää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Optimaalinen materiaalien käyttö tavoitteena, jätteiden määrä minimoituu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei selkeää korrelaatiota.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Selkeä mahdollisuus luoda uutta osaamista alueelle. Osaamisen ja toiminnan jatkaminen alueella ei myöskään ole vaarassa siirtyä muualla, koska 3D-tulostusta voi tehdä missä vain.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
3D-osaamisella on kysyntää, voi muuttua kilpailueduksi alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Tarve tavaroiden logistiselle siirtämiselle vähenee ja ja siten helpottuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Selkeä mahdollisuus luoda uutta osaamista ja siten hyvinvointia alueelle. Osaamisen ja toiminnan jatkaminen alueella ei myöskään ole vaarassa siirtyä muualla, koska 3D-tulostusta voi tehdä missä vain.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
3D-tulostaminen lähtökohtaisesti tasa-arvoista, ja siten yleistyessään edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
3D-tulostaminen lähtökohtaisesti yhdenvertaista, ja siten yleistyessään edistää sitä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei selkeää korrelaatiota.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ekologisena toimintana 3D-tulostus omalta osaltaan edistää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus koordinoi ”3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille” -hanketta, jonka tarkoituksena oli luoda ja levittää valmiuksia, osaamista ja tietoa 3D-tulostuksesta. Hankkeen tavoitteena oli myös synnyttää mukana oleviin yrityksiin omaa 3D-tulostustoimintaa nykyisen liiketoiminnan tueksi sekä kokonaan uutta, suoraan 3D-tulostuksiin perustuvaa liiketoimintaa.
Ilmatieteen laitoksen Sodankylän Tähtelään hankitulla, yritysten tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavalla, 3D-tulostus ja -suunnittelujärjestelmällä toteutettiin hankkeen puitteissa esimerkkituloste mukana oleville yrityksille. Hankkeen aikana yrityksille järjestettiin kolme työpajaa, joissa muun muassa esiteltiin 3D-tulostus- ja laitevaihtoehtoja, tarvemäärittelyn pohjalta hankittu 3D-tulostus- ja suunnittelujärjestelmä ja lopuksi yritysten valmiit pilottitulosteet ja koko tuotantoprosessi.
Lopuksi kartoitettiin tavoitteiden toteutumista yritysten näkökulmasta kyselyn perusteella. Kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan hanke lisäsi heidän tietämystään ja osaamistaan 3D-tulostuksessa ja näytti, miten sitä voisi hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Lähes kaikki yritykset aikovat jatkossa käyttää 3D-tulostusta liiketoimintansa tukena