Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71545

Hankkeen nimi: Lounatuulen kasvu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.12.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PALVELUKOTI LOUNATUULI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1013647-0

Jakeluosoite: Kotakennääntie 2

Puhelinnumero: +358 405421909

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: ÄÄNEKOSKI

WWW-osoite: www.palvelukotilounatuuli.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Takala Tuomo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.takala(at)palvelukotilounatuuli.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405421909

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kasvustrategianmukaiset kehittämistoimenpiteet ja luoda malli skaalautuvasta liiketoiminnasta ja ottaa ensimmäiset tunnustelut kansainvälistymiseen. Saada yritykseen osaamista ja tietoatitoa ja henkilö kehittämään kasvavaa yritystä. Tavoitteena on niin sisäinen kuin ulkoinen kehittäminen yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Hankkeen tavoitteina ovat mm. - kehittää osaamista ja laatua e. laatuajattelu ja laatumittariston käyttöönotto - yrityksen digitalisoiminen nykypäivän tarpeisiin - uusien liiketoimintoijen (e. vanhusten asumispalvelut, palvelut vammaisille, kotia annettavat palvelut) suunnitelu ja käyttöönotto - yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien käytöönotto tulevaisuuden haasteita vastaaviksi - palveluiden toimintojen kehittäminen ja tehostaminen -palkata kehittämispäällikkö

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Äänekosken

Kunnat: Äänekoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: KOtakennääntie 2

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: ÄÄNEKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksestä on tehty yritysanalyysi toiminnasta Ely-keskuksen rahoittamana
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki ovat tasa-arvoisia työn tekemisen ja palkkauksen suhteen, sukupuoli ei vaikuta työhön eikä palkkaukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Ei ole eriarvoisuutta sukupulen, iån tms. suhteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
?
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
?
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
?
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
?
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
?
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
lajittelu ja kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
?
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Yhteistyö paikalisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
?
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
julkiset kulkuneuvot, yhteiskuljetus yms.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
sisältölähtöinen kehittäminen, arvokas yksilö, työhyvinvointi tärkeää
Tasa-arvon edistäminen 9 7
ikä, sukupuoli, uskonto tai etninen tausta- kaikki tasavertaisia .mm työaika, palkka, asukkaan asema
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
?
Kulttuuriympäristö 0 4
?
Ympäristöosaaminen 0 4
?

9 Loppuraportin tiivistelmä

-