Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71548

Hankkeen nimi: Kone- ja laiteinvestoinniti sekä toimitilojen laajentaminen ja kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUNKAHARJUN KILPI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1604365-4

Jakeluosoite: Palomäentie 44

Puhelinnumero: +358 504646520

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

WWW-osoite: www.punkaharjunkilpi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lahtinen Jani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jani.lahtinen(at)punkaharjunkilpi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504646520

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys hakee tällä kehitysohjelmalla kannattavaa kasvua ja kilpailuasemaan jatkuvuutta, vahvistumista sekä luotettavuutta. Hankkeen toteuttamisen myötä yritys pystyy tarjoamaan kilpailukykyisesti laajempia palvelukokonaisuuksia päämiehille ja asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 321

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 321

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Palomäentie 44

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeentoiminnassa siten, että hankkeessa on arvioitu vaikutukset sukupuolten tasa-arvon kannalta. investointi- ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeentoiminnassa siten, että hankkeessa on arvioitu vaikutukset sukupuolten tasa-arvon kannalta. investointi- ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeentoiminnassa siten, että hankkeessa on arvioitu vaikutukset sukupuolten tasa-arvon kannalta. investointi- ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tehokas lajittelu ja kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uudet työpaikat ja laajentuminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työpaikat
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Ammattitaito ratkaisee
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Ammattitaito ratkaisee
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jukista tiivistelmää ei ole.