Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71549

Hankkeen nimi: MetechGloNew - kehittämispanostuksilla Metallityö Vainio globaalisti kilpailukykyiseksi palvelutaloksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2015 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLITYÖ VAINIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0889644-6

Jakeluosoite: Parkatintie 38

Puhelinnumero: +358 50 5900 906

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

WWW-osoite: www.mvainio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lähteinen Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.lahteinen(at)mvainio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505900906

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MetechGloNew-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää Metallityö Vainio Oy:lle sellaiset teknologiset ratkaisut, sisäiset prosessit ja ketterät toiminnanohjauksen mekanismit, jotka mahdollistavat Metalli-työ Vainiolle pysyvän kiinnittymisen osaksi suurten, kansainvälisten yhtiöiden jalostusketjuja panostamalla erityisesti jalostusasteen nostoon, tehokkuuden lisäämiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan vaatimukset täyttävien toimintamallien kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 251 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 737

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 251 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 737

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Parkatintie 38

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen vaikutukset toimintaympäristössä ovat sukupuolineutraalit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työpaikkoihin voidaan rekrytoida molempien sukupuolten edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Automaation lisääminen ja prosessien tehostaminen vähentävät jonkin verran energian käyttöä samoin kuin myös logistisen tehokkuuden parantaminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Automaation lisääminen vähentää mm. energian tarvetta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Prosessien automatisointi ja tehostaminen vähentävät jonkin verran mm. materiaalin tarvetta ja jätteiden määrä vähenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Lisää ja monipuolistaa paikallista teknologiatarjontaa ja vähentää kuljetustarvetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Automaation lisäämisellä, prosessien yhteistoiminnallisella tehostamisella pyritään parantamaan kaikkien hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Eri ikäiset kokevat olevansa aikaisempaa enemmän työelämässä tasa-arvoisia, koska mm. automaatio ja prosessien yhdessä tapahtuva parantaminen koskettaa kaikkia riippumatta sosiaalisesta taustasta tai koulutuksesta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutus on neutraali
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus on neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-