Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71549

Hankkeen nimi: MetechGloNew - kehittämispanostuksilla Metallityö Vainio globaalisti kilpailukykyiseksi palvelutaloksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2015 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLITYÖ VAINIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0889644-6

Jakeluosoite: Parkatintie 38

Puhelinnumero: +358 50 5900 906

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

WWW-osoite: www.mvainio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lähteinen Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.lahteinen(at)mvainio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505900906

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MetechGloNew-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää Metallityö Vainio Oy:lle sellaiset teknologiset ratkaisut, sisäiset prosessit ja ketterät toiminnanohjauksen mekanismit, jotka mahdollistavat Metalli-työ Vainiolle pysyvän kiinnittymisen osaksi suurten, kansainvälisten yhtiöiden jalostusketjuja panostamalla erityisesti jalostusasteen nostoon, tehokkuuden lisäämiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan vaatimukset täyttävien toimintamallien kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 251 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 228 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 251 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 228 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Parkatintie 38

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen vaikutukset toimintaympäristössä ovat sukupuolineutraalit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työpaikkoihin voidaan rekrytoida molempien sukupuolten edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Automaation lisääminen ja prosessien tehostaminen vähentävät jonkin verran energian käyttöä samoin kuin myös logistisen tehokkuuden parantaminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Automaation lisääminen vähentää mm. energian tarvetta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Prosessien automatisointi ja tehostaminen vähentävät jonkin verran mm. materiaalin tarvetta ja jätteiden määrä vähenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Lisää ja monipuolistaa paikallista teknologiatarjontaa ja vähentää kuljetustarvetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Automaation lisäämisellä, prosessien yhteistoiminnallisella tehostamisella pyritään parantamaan kaikkien hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Eri ikäiset kokevat olevansa aikaisempaa enemmän työelämässä tasa-arvoisia, koska mm. automaatio ja prosessien yhdessä tapahtuva parantaminen koskettaa kaikkia riippumatta sosiaalisesta taustasta tai koulutuksesta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutus on neutraali
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus on neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

MetechGloNew-hankkeen avulla pystyttiin luomaan Metallityö Vainio Oy:lle sellaiset teknologiset ratkaisut, sisäiset prosessit ja ketterät toiminnanohjauksen mekanismit, jotka mahdollistivat Metallityö Vainiolle pysyvän kiinnittymisen osaksi suurten, kansainvälisten yhtiöiden jalostusketjuja panostamalla erityisesti jalostusasteen nostoon, tehokkuuden lisäämiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan vaatimukset täyttävien toimintamallien kehittämiseen.