Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71550

Hankkeen nimi: Rausteel Oy - Kohti Kansainvälistymistä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.12.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAUSTEEL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2674417-1

Jakeluosoite: Kuusiharjuntie 3

Puhelinnumero: +358 400 448449

Postinumero: 91300

Postitoimipaikka: YLIKIIMINKI

WWW-osoite: www.rausteel.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rautiainen Samu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja/Tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: samu.rautiainen(at)rausteel.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 448449

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittää yrityksen valmiuksia kansainvälistymiseen ja luoda edellytykset vientitoiminnan aloittamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 191

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 191

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuusiharjuntie 3

Postinumero: 91300

Postitoimipaikka: YLIKIIMINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksessä on 2 henkilöä, omistaja ja osakas, molemmat miehiä. Yritys ei voi palkata tässä vaiheessa uusia työntekijöitä, joten sukupuolinäkökulmaa ei voida ottaa huomioon. Tulevaisuudessa huomioimme molemmat sukupuolet tasavertaisina palkatessamme työntekijöitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kts. ylempi perustelu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kuorma-auton polttoainetankilla ei ole sukupuolten tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Polttoainevarkauksien torjuminen pienentää polttoaineen hävikkiä jota tapahtuu varkaustilanteessa polttoaineen valuessa maahan. Myös onnettomuustilanteessa polttoainetta valuu vähemmän luontoon. Tuote on 100% kierrätettävissä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeessa eteenpäin vietävä tuote vähentää polttoainevuotoja ja ympäristövahinkoja varkaus- ja onnettomuustilanteissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Tuote on erittäin kestävä ja se voidaan siirtää ajoneuvosta toiseen, toisin kuin normaalisti käytettävät alumiinitankit. Hankkeessa pyritään tuotteen ohella kehittämään myös valmistustekniikoita ylijäämä materiaalin määrän minimoimiseksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Yritys valmistaa tuotetta jolla on maailmanlaajuiset markkinanäkymät ja yrityksen kasvupotentiaali on korkea. Yrityksen päästessä hankkeessa asetettuihin tavoitteisiin, markkinan laajeneminen tuo kasvua myyntiin ja tuotantoon. Tuotteet valmistetaan Pohjois-Pohjanmaalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa saatetaan vireille PCT patenttihakemus.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Tuote parantaa kuljetusyritysten valmiuksia suojautua rikollisilta ja edistää kuljetusten sujuvuutta, sekä torjuu harmaata taloutta kuljetusalalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Tuote parantaa kuorma-autonkuljettajan lepotaukojen ja yöunen laatua, sekä vähentää stressiä torjumalla polttoainevarkaita.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa RAUSTEEL Oy kehitti varkaussuojatun polttoainesäiliön ensimmmäisestä prototyypistä tuotteen joka on hyväksytty Suomessa ja pystytään asentamaan yleisimpiin kuorma-autoihin. Tuote on valmis myös Eurooppalaista tyyppihyväksyntää varten.