Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71554

Hankkeen nimi: Kemikaalien rekisteröintipalvelut

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEOLLISUUSTAITO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2584153-5

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 102

Puhelinnumero: +358 4072340

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.teollisuustaito.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hämäläinen Annika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annika.hamalainen(at)teollisuustaito.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 4072340

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään ja tuotteistetaan kemikaalirekisteröintipalvelu kemikaalituottajille ja muille palvelua tarvitseville toimijoille. Palvelu käsittää asiakkaan kemikaalin rekisteröinnin REACH-säädöksen puitteissa ja rekisteröintiin liittyviä tukipalveluita. Projektin toimenpiteenä toteutetaan palvelutarvekartoitus ja tuotteistustyö, jonka tuloksena syntyy palvelu erityisesti PK-kemikaalituottajien ja -maahantuojien tarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 712

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 712

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 712

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 712

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Palveluita tarjotaan yrityksille riippumatta niiden henkilöstön sukupuolijakaumasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palveluita kehitetään yrityksessä parhaiden asiantuntijoiden toimessa riippumatta asiantuntijoiden sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite liittyy yrityksen osaamisen tuotteistamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on toteutettu palvelutarvekartoitus ja koulutustuotteen kehittäminen ja tuotteistus. Palvelutarvekartoituksen toteutus on sisältänyt toimialajärjestöjen, kemikaalialan yritysten, koulutus- sekä tutkimuslaitosten tapaamisia. Tapaamisilla on selvitetty toimialan yritysten kemikaalien rekisteröintitilannetta, yritysten omia resursseja ja sitä, minkälaisia palvelukokonaisuuksia ne tarvitsevat ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Palvelutarvekartoituksen perusteella keskisuurilla (ja suurilla) yrityksillä on omat resurssit REACH-rekisteröintien toteuttamiseen. Kartoituksen perusteella pienet yritykset eivät tunne velvoitteitaan, eivätkä REACH-lainsäädännön sisältöä. Tällä perusteella on ensi vaiheessa tuotteistettu REACH-säädöstä koskeva koulutuskokonaisuus, joka on erityisesti kohdennettu pienyrityksille.