Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71555

Hankkeen nimi: WiseMaster-liiketoiminnan skaalaaminen kv-markkinaan (WIPE1)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.2.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: M-TECHNOLOGY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1704935-3

Jakeluosoite: Rautatienkatu 44 LT1

Puhelinnumero: +358 10 320 6330

Postinumero: 90120

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www-m-technology.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elsilä Martti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hpj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marttielsila(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 682264

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset kehittää ja myydä Wisemaster-mobiili toiminnanohjausohjelmisto suoraan ja myyntikanavien kautta kansainväliseen kohdemarkkinaan kehittämällä liiketoimintamallia, tuotteistusta ja parantamalla asiakaslisäarvoa nykyistä suppeammassa kohdemarkkinassa eli energiasegmentissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rautatienkatu 44 LT1

Postinumero: 90120

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Käytetään olemassaolevia ja rekrytoitavia parhaita resursseja, sukupuolta ei voi ennustaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naistyöpaikkoja yritykseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
vrt. edellä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Mobiliili toiminnan ohjaus tehostaa prosesseja ja työntekijöiden ajankäyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
vrt. edellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Energian tuotanto ja jakelu tehostuu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
WiseMaster tehostaa käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön liikkumista ja ajankäyttöä energiasektorilla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Energiasektorin kannattavuus paranee
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Wisemaster on keskeisessä asemassa toimintojen digitalisoinnissa
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
WiseMaster tehostaa käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön liikkumista ja ajankäyttöä energiasektorilla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-