Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71556

Hankkeen nimi: MOI opastuspalvelun ¿jatkokehitystoimet, vaihe 1

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.2.2016 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PALKO INTERACTIVE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2232282-8

Jakeluosoite: Juha Vainion katu 2

Puhelinnumero: +358 44 725 7250

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: www.palko.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eriksson Mathias

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mathias.eriksson(at)palko.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 725 7250

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MOI opastuspalvelun edelleen kehittäminen, Tarkoituksena saavuttaa jatkorahoitusta varten valmis ja skaalautuvan toimintamallin ensimmäinen vaihe tuotantokuntoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 259

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 259

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Juha Vainion katu 2

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on tasapuolinen sukupuolesta riippumatta, kullakin tasapuoliset mahdollisuudet saavuttaa työpaikka
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeelle on eduksi molempien sukupuolen edustajien osallistuminen jotta tuotetta saadaan kehitettyä kaikille käyttäjille sopivaksi ...käyttäjälähtöisesti, kaikille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on yhtäläinen kaikille, se ei tee eroa sukupuolten välillä ja hankkeen tavoite on puhtaasti liiketoiminnallinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
palvelu toimii projektin jälkeen jo olemassa olevien muiden palveluiden ja laitteiden kautta ja ei aiheutta pakonomaista tarvetta ostaa ylimääräistä laitekantaa kohteissa, eli vähentää turhaa tekniikan määrää ja säästää tilaajan ja käyttäjien kulkemiseen käyttämää aikaa ja energiaa kohteessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 1
Kuten yllä mainittu, vähentää turhien laitteiden tarvetta ja tätä myöten rasittaa luontoa kaikkineen vähemmän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
palvelu toimii projektin jälkeen jo olemassa olevien muiden palveluiden ja laitteiden kautta ja ei aiheutta pakonomaista tarvetta ostaa ylimääräistä laitekantaa kohteissa, eli vähentää turhaa tekniikan määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
hyödynnetään paikallisia alihankkijoita maksimaalisesti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
tuottaa arvokasta osaamispääomaa ja tuoteomaisuutta yritykselle paikallisessa omistuksessa ja tuottaa kassavirtaa / tuloja paikkakunnalle
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
tehostaa ihmisten kulkemista opastuskohteissa ja säästää niin kohteen omistajan henkilökunnan kuin käyttäjienkin aikaa, vaivaa ja energiaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Parantaa mm. sairaalan asiakkaiden itsepalvelu toimintaa ja vähentää eksymistä sekä myöhästelyä ajanvarauspotilaille mm. ja vähentää epätietoisuuta sekä stressiä joka auttaa parempaan palvelukokemukseen ja tuloksiin pääsemiseen. Palvelu toimii myös muissa kohteissa kuten parkkitalot vähent. stressiä
Tasa-arvon edistäminen 4 0
tuottaa ei niin teknisille ihmisille ja käyttäjille helpon palvelun tekniikan keinolla joka helpottaa kaikkien käyttäjien arkea ja selviytymistä itsepalvelukohteissa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Palvelu voidaan tarjota monikielisenä ja tällöin parantaa kaikkien käyttäjäryhmien toimimista kohteissa joihin palvelu asennettu
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-