Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71557

Hankkeen nimi: Kone- ja laitehankinnat

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KANTOJÄRVEN METALLI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1839304-1

Jakeluosoite: Lohelankatu 3

Puhelinnumero: +358 7620850

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.kjm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaara Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hpj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.vaara(at)kjm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 87620850

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on hankkia koneita ja - laitteita Kromilaaksoon sekä Kantojärveen sekä parantaa nykyisten rakennusten työskentelyolosuhteita sekä lisätä energiatehokkuutta. Investoinneilla parannetaan tehokkuutta, työturvallisuuttaa sekä lisätään energiatehokkuutta sekä varmennetaan asiakastyytyväisyyttä. Invesointien tuloksena pystyvään uusituilla ja nykyaikaisilla työympäristöillä ja -laitteilla lisämään yrityksen liikevaihtoa, parantamaan asiakastyytyväisyyttä - ja toimintavarmuutta, lisämään toiminnan hallitun kasvun myötä yrityksen työntekijöitä enemmän ympärivuotiseen toimintaan sekä vähentämään energiapäästöjä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 113

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 113

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lohelankatu 8

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Lämmistyjärjestelmän vaihto
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 2
Tuotantotilojen eristäminen, ulkona tapahtumat toiminnot sisätiloihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Parantaa toimintamahdollisuuksia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Yrityksen sisäisten logistiikka paranee, kaluston kuljetus vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-