Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71558

Hankkeen nimi: Atol 650 LSA-sarjatuontannon aloittaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.2.2014 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ATOL AVION OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2488108-4

Jakeluosoite: Nahkimontie 1

Puhelinnumero: +358 40 657 3391

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.atol.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Junkkari Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tech.office(at)atol.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358415405090

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tavoitteena on aloittaa ATOL 650 LSA-lentokoneen sarjatuotanto Rovaniemellä. Sarjatuotannon käynnistämiseen tarvitaan toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä, jotta valmistus pysyisi hallinnassa. Lisäksi tyyppihyväksynnän todentamisprojekti, jossa laskelmin ja kokein todetaan koneen olevan vaatimustenmukainen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 816

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 816

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nahkimontie 1

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta resurssipulan takia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mahdollisten rekrytointien osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää yritystoimintaa Rovaniemen seudulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
Atol 650 LSA on puukomposiittikone, jossa puu korvaa normaalisti lentokoneissa käytettävän lasikuidun. Lisäksi ERP-järjestelmä vähentää merkittävästi paperin tarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
Kts. edellinen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Atol 650 LSA on puukomposiittikone, jossa puu korvaa normaalisti lentokoneissa käytettävän lasikuidun. Lisäksi ERP-järjestelmä vähentää merkittävästi paperin tarvetta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
luonnonmukaisia materiaaleja käytetty, jotta luonto ei kuormittuisi niin paljon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 0
Puukomposiiti
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Merkittävä hanke Rovaniemelle. Tavoitteena tulla tulevaisuudessa merkittävä työllistäjä Lapissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Testaaminen ja todentaminen sisältää paljon kehittämistyötä
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Valmistetaan lentokoneita
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Pystytään keskittymään vielä lisää henkilöstön hyvinvointiin, kun saadaan apua projektin resursseihin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 8
Mahdollisuus päästä edistämään green tech teknologiaa ja tavoitteena saada biomoottorilentokone tulevaisuudessa ilmaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-