Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71559

Hankkeen nimi: Kovat teräkset – raskaat rakenteet investontihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Raahen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210287-9

Jakeluosoite: Tervahovinkatu 2

Puhelinnumero: 08 2105 111

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: RAAHE

WWW-osoite: http://www.raahenedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AHO LEO KALEVI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leo.aho(at)raahenedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4394332

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Raahen alueen metalli- ja konepajayritysten kykyä hyödyntää kustannustehokkaasti kovia ja lujia teräksiä raskaissa rakenteissa kehittämällä alan toisen asteen koulutusympäristöä siten, että yritykset voivat hyödyntää hankkeen myötä laiteympäristöä tuotekehityksessä sekä korkea-asteen tutkimus ja tuotekehityksessä.

Hankkeen tuella hankintaa kovien terästeräs työstämiseen soveltuva 3D-sorvi, 2D-laserleikkuri ja 3D-vesileikkuri.

Hanke osaltaan edistää toisen asteen ja yliopiston yhteistoimintaa, jonka myötä Raaheen muodostuu paksumpien ultralujien ja kulutusterästen konepajatekniikan erikoisosaamista kehittävä TKI-ryhmä ja ajantasainen laitekanta palvelemaan alueen yrityksiä.

Hankkeen tavoitteena on edistää laajemmin metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä Meripohjolan alueella. Hankkeen kärkenä toimii SSAB:n ja Outokummun valmistamat erikoisteräkset ja niiden mahdollistama uudenlainen tuoteajattelu pk-yrityksissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Meripohjolan alueen metalli- ja konepajateollisuus ja siihen suoraan ja välillisesti kytkeytyvät pk-yritykset. Metalliteollisuutta palvelevat suunnittelutoimistot ovat tärkeä kohderyhmä etenkin erikoisterästen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Hankeen päättymisen jälkeen laitekantaa ja ympäristöä voivat hyödyntää tuotekehityksessä ja tuotannossa alueen pk- yritykset kuten Raahen Terätuote Oy, R-taso Oy, Telatek Oy, PR Rolls Oy jne.

4.2 Välilliset kohderyhmät

SSAB:n Ruukin terästehtaan ja Outokummun jaloterästehtaan roolit ovat tärkeät erikoisterästen hyödyntämisessä, osaamisen siirrossa ja kansainvälisten yhteyksien luomisessa. Yritykset ovat lupautuneet toimimaan hankkeen tukena, mutta eivät ole tuen kohteena. Suuryritykset voivat kuitenkin saada yrityksiltä palautetta erikoisterästen käytöstä, jolloin terästehtaat voivat edelleen kehittää tuotteitaan käyttäjäkokemusten perusteella esimerkiksi konepajakäytettävyyden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien osalta.

Välillisenä kohderyhmänä ovat edelläkävijämarkkinayritykset etenkin kaivos-, offshore- ja metsäkoneteknologian alueella. Edellä mainitut muodostavat tärkeän asiakasryhmän, jonka kautta voidaan avata uusien tuotteiden kansainvälisiä markkinoita. Nämäkään yritykset eivät ole suoraan hankkeen taloudellisen tuen kohteena.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 556 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 536 487

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 795 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 766 410

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tervahovintie 2

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: Raahe

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on tehty alustava toimintaympäristöanalyysi yhdessä Raahen elinkeinotoimen laajan tietokannan perusteella. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen otetaan huomioon päätöksenteon kaikilla tasoilla ja toiminnassa. Raahen seutukunnassa mm. on huomioitavaa, että yrittäjistä noin 30 % on naisia ja uusien perustettavien yritysten yrittäjistä noin 50 % on naisia. Avoimille työmarkkinoille sijoitutaan usein mikro- ja pienyrityksiin, joiden omistajista pääosa on naisia, jolloin sukupuolinäkökulma tulee huomioitua laajemmin työllistymisen tukemisessa.Raahen seutukunnassa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 oli teollisuuden työpaikkoja noin 3800, joista naisten osuus oli noin 700 henkilöä eli 18%. Valtakunnallisesti teollisuuden työpaikat ovat miesvaltaisia ammatteja (60 % < miesten osuus ≤ 90 %).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kun aikaisemmin on lähtökohtaisesti pyritty sukupuolineutraaliin toimintaan, mikä käytännössä tarkoitti sitä että sukupuolinäkökulmaa ei mitenkään hankkeissa huomiotu, tässä hankeessa sukupuolinäkökulma huomioidaan projektin toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointina naisten ja miesten kannalta, esim. laitehankinnan ergonomia-asioissa kuten nostoapuapuvälineiden hankinnassa. Hankkeen ja koulutuskuntayhtymän toiminnassa valtavirtaistaminen on huomioitu tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta (palkkaus ja tehtävät) sekä naisnäkökulmassa yksilön voimaannuttamiseen pyrkivällä tehtävien jakamisella. Yleisesti toiminnassa pyritään hyödyntämään yksilöjen ominaisuudet siten että jokainen huomidaan omana itsenään sukupuoli huomioiden. Lähtökohtaisesti pyrkimys on pois sterotypiasta "metalli-ja konetekniikka on miesten ala" siihen, että ala voisi olla kiinnostava myös naisille. Toimenpiteinä mm. tiedotus em. yksilöiden vahvuuksien hyödyntäminen.Valtavirtaistamisessa toteutetaan Raahen koulutuskuntayhtymän tasa-arvosuunnitelmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen päätöksenteossa ja toiminnassa. Suositaan toteuttamiskelpoisista, vaihtoehtoisista ratkaisuista sellaisia, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa kuten esimerkiksi ergonomisia ratkaisuja, jotka soveltuvat kaikille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Uusien teräksen hiilijalanjälki on pienempi valmistuksen paremman prosessinhallinnan johdota. Uusien lujien terästen käyttö mahdollistaa kevyemmät rakenneratkaisut joka pienentää suoraan materiaalitarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Teräksen hiilineutraalimpi valmistus vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Aikeisempaa kevyemmät ja kestävämmät rakenteet ovat energia- ja materiaalitehokkaita rakenteita. Vähemmän painoa rakenteessa tarkoitaa myös vähemmän jätemassaa valmistuksessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Kevyemmät rakenteet ovat tärkeä osa uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tässä tapauksessa edistetään paikallista metalli ja konepajateollisuutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Erityisosaamiseen liittyvä liiketoiminta (mm. suunnittelupalvelut) aineettomia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Kevyet ja kestävät rakenteet liittyvät oleellisesti liikenteen energiatarpeen vähenemiseen. Eli hanke lisää energiateokkuutta ja vähähiilisyyttä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Hankeen pyrkimys edistää yritysten toimintaa tietoa ja osaamista lisäämällä lisää työlliyyttä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankeen toteuttamisessa noudatetaan Raahen koulutuksen kuntayhtymän tasaarvosuunnitelmaa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali.
Ympäristöosaaminen 4 5
Ympäristöteknologiaan liittyy kevyet ja kestävät energiaa säästävät rakenteet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Raahen alueen metalli- ja konepajayritysten kykyä hyödyntää kustannustehokkaasti kovia ja lujia teräksiä raskaissa rakenteissa kehittämällä alan toisen asteen koulutusympäristöä siten, että yritykset voivat hyödyntää hankkeen myötä laiteympäristöä tuotekehityksessä sekä korkea-asteen tutkimus ja tuotekehityksessä.
Hankkeen tuella hankittiin kovien terästeräs työstämiseen soveltuva 3D-sorvi, 2D-laserleikkuri 3D-vesileikkuri, ohut levy leikkuri ja särmäin sekä 3D -mittalaite.
Hanke osaltaan edistää jatkossa toisen asteen ja yliopiston yhteistoimintaa, jonka myötä Raaheen muodostuu ultralujien ja kulutusterästen konepajatekniikan erikoisosaamista kehittävä TKI-ryhmä ja ajantasainen laitekanta palvelemaan alueen yrityksiä.

Hanke edistää laajemmin metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä Meripohjolan alueella. Hankkeen kärkenä toimi SSAB:n ja Outokummun valmistamat erikoisteräkset ja niiden mahdollistama uudenlainen tuoteajattelu pk-yrityksissä.