Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71562

Hankkeen nimi: HighRoller lihashuoltotuotteen jatkokehitys ja kansainvälisen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.4.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OMAVALMENTAJA KAJAANI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2553822-9

Jakeluosoite: Nuaskatu 9

Puhelinnumero: +358 442918179

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.ovksports.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haataja Atte

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: atte(at)ovksports.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442918179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää HighRoller lihashuoltotuotteesta kansainvälisille kuluttaja markkinoille monipuolinen tuote. Toimenpiteisiin kuuluu; Suomessa voimassa olevan patentin laajentaminen EU, US, ja tarvittaessa muihin patentteihin. HighRoller tuotteen kehittäminen. Tuotantoprosessin kehittäminen. Mahdollisesti oman kokoonpanolaitoksen perustamisen tai kokoonpanon ulkoistamisen selvittäminen. HighRoller tuotteen ympärille kehitettävien tuote- ja palvelukokonaisuuksien selvittäminen ja kehitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 655

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuaskatu 9

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei kuulu aiheeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei kuulu aiheeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei kuulu aiheeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Tuotanto Kajaanissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Patentit
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-