Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71564

Hankkeen nimi: DTH- Vaakaporaus tuotekokonaisuuden kehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.2.2016 ja päättyy 14.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GEONEX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2134727-3

Jakeluosoite: Teollisuustie 9

Puhelinnumero: +358 400693143

Postinumero: 95600

Postitoimipaikka: YLITORNIO

WWW-osoite: www.geonex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juvani Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.juvani(at)geonex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400693143

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DHT- vaakaporauslaite tuotekokonaisuuden asiakastarvekartoitusta. DTH- vaakaporausmenetelmän soveltuvuuden kartoittamista/arviointia, sekä viranomaisvaatimuksen mukaisuuksien selvittämistä markkina-alueelle: Sveitsi, Itävalta ja Saksa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 446

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 446

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Ylitornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 9

Postinumero: 95600

Postitoimipaikka: YLITORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei yksilöidä sukupuolta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa ei yksilöidä sukupuolta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Soveltuvuuden mukaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Kaivamaton tekniikan käyttö lisääntyy
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Koneiden käyttöaika vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 8
Ympäristön/maaston rikkominen vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Ympäristön/maaston rikkominen vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kaivamaton tekniikan käyttö lisääntyy
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Kaivujätettä syntyy vähemmän
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Kokonaisuutena energiaa käytetään vähemmän
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Elinkeinorakenne laajenee
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Vähentää kokonaislogistiikan käyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Säästetään neitseellistä luontoa ja ympäristöä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei merkitystä/vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei merkitystä/vaikutusta
Kulttuuriympäristö 5 8
Säästetään neitseellistä luontoa ja ympäristöä
Ympäristöosaaminen 6 8
Säästetään neitseellistä luontoa ja ympäristöä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-