Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71565

Hankkeen nimi: NewMedia

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.10.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEW MEDIA TABLE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2468767-9

Jakeluosoite: Puijonkatu 9 B 15

Puhelinnumero: +358 405553460

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.nmt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jalkanen Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.jalkanen(at)nmt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405553460

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET Luoda edellytykset kasvulle laajenemalla kotimarkkinoilla sekä kansainvälistymällä. Alusta mahdollistaa uuden konseptin, jossa kootaan yhteen käyttäjien muokattavat kuluttajapalvelut. Samalla se mahdollistaa uudet tuotteistus mallit ja -palvelut. TOIMENPITEET Alusta- ja julkaisukehitys sekä arkkitehti- ja järjestelmäsuunnittelu: tutkiminen, suunnittelu, toteutus, testaus, pilotointi ja lanseeraus. Kansainvälistymisen valmistelu: kartoitus, selvitys ja potentiaaliset kumppanit. TULOKSET Syntyy digitaalinen hybridiuutispalvelukonsepti, jossa jalostetulla datalla voidaan ohjata mainonnan ja viestinnän sähköisiä jakelukanavia, myydä/lisensoida tuotetta muille sisällöntuottajille ja uusia työpaikkoja. Tuo uusia mahdollisuuksia koko toimialalle menestymistä ajatellen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 97 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puijonkatu 9

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei suoria vaikutuksia sukupuolinäkökulmaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei suoria vaikutuksia sukupuolinäkökulmaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei suoria vaikutuksia sukupuolinäkökulmaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Puun ja paperin käytön vähentäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Puun ja paperin käytön vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 1
Jätepaperin ja painomusteen väheneminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Vaihtoehtoisen tiedonsaannin turvaaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 2
Kehittää viestinnän digitalisaatiota
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Helpompi ajantasaisen tiedon saanti
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 2
Ilmainen ja monikielinen tiedonsaanti tulotasosta riippumattomasti
Kulttuuriympäristö 1 0
Tukee yleishyödyllisten tahojen tunnettuutta ja viestintää.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaalinen hybridiuutispalvelukonsepti, jossa jalostetulla datalla voidaan ohjata mainonnan ja viestinnän sähköisiä kanavia. Tulevaisuudessa konseptia on mahdollista myydä myös muille sisällöntuottajatahoille.