Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71566

Hankkeen nimi: Mikemet Oy - investoimalla nousuun

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.11.2015 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CASEMET OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2737608-3

Jakeluosoite: Insinöörinkatu 1

Puhelinnumero: 0400859867

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.casemet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyyryläinen Heli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.hyyrylainen(at)casemet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400859867

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mikemet Oy kehittää ja laajentaa toimintaansa investoimalla nykyaikaiseen ja tehokkaaseen konekantaan. Investointi takaa nykyisten työpaikkojen säilymisen ja uusien työpaikkojen lisäysmahdollisuuden. Hankkeen toisena tavoitteena on tehostaa tuotannonohjausta sekä kehittää laatujohtamisjärjestelmää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 648

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 304 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 304 648

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Työkeskuksenkatu 4

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei tarvetta. Hanke sukupuolitasa-arvoinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei tarvetta. Hanke sukupuolitasa-arvoinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvetta. Hanke sukupuolitasa-arvoinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-