Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71569

Hankkeen nimi: TimGo10 - teknologia- ja kehityspanostuksilla kilpailukykyistä kasvua Timaco Oy:lle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TIMACO OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1059071-0

Jakeluosoite: Levytie 6

Puhelinnumero: +358447551401

Postinumero: 74510

Postitoimipaikka: PELTOSALMI

WWW-osoite: timaco.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jouko Tiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.tiainen(at)timaco.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 755 1401

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TimGo10-hankkeen tavoitteena on luoda Timaco Oy:lle hyvät edellytykset kasvattaa merkittävästi liiketoimintaansa ja kehittyä vaativien, pienten ja keskisuurten komponenttien koneistamisen ketteräksi ja kustannustehokkaaksi sekä tuotanto- ja järjestelmäautomaatiota optimaalisesti hyödyntäväksi edelläkävijäyritykseksi valikoiduille päämiehille. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää koneistavalle pk-yritykselle soveltuva uuden sukupolven tuotannon reaaliaikaista tehokkuutta mittaava seurantajärjestelmäratkaisu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 442 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 442 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 442 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 442 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Levytie 6

Postinumero: 74510

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen vaikutukset toimintaympäristössä arvioidaan olevan sukupuolineutraalit
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja tukee valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista käytännössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työtehtäviin voidaan rekrytoida tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Automaation lisääminen ja prosessien tehostaminen vähentävät jonkin verran energian käyttöä/tuotettu yksikkö samoin kuin myös koneiden tuottaman lämpö vähentää lämmityksen tarvetta talvella/tuotettu yksikkö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Automaation lisääminen vähentää mm. energian tarvetta. Leikkuunesteen käytön tehostuminen uusien laitteiden myötä pienentää vaaraa pinta- ja pohjavesivahinkojen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Prosessien automatisointi ja tehostaminen vähentävät jonkin verran mm. materiaalin tarvetta sekä hukan ja jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Vahvistaa ja monipuolistaa entisestään alueen teknologiatarjontaa ja vähentää ihmisten liikkumistarvetta ja materiaalin kuljetustarvetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Vähäiset etukäteen tunnistetut vaikutukset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Automaation lisääminen tarkoittaa, että eri ikäiset kokevat olevansa aikaisempaa enemmän tasa-arvoisia riippumatta sosiaalisesta taustasta tai koulutustasosta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat kokevat olevansa aikaisempaa tasa-arvoisempia, koska mm. automaatio koskettaa kaikkia riippumatta iästä, sukupuolesta tai koulutuksesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-