Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71572

Hankkeen nimi: Metsätähteen käyttäminen vakio sulkusyöttimessä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SEIMEC SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2607881-8

Jakeluosoite: PL17

Puhelinnumero: +358 50 5688799

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.seimec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veijola Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.veijola(at)seimec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5688799

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitetään sullkusyötin joka soveltuu kaikille biopolttoaineille niiden kosteudesta ja muusta laadullisesta ominaisuudesta riippumatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 907

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 907

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Turkistarhaajantie 16

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
toiminta on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
toiminta on sukupuolineutraalia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
toiminta on sukupuolineutraalia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
voimalaitosten polttoainevalikoima laajenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
voidaan käyttää laajasti biomateriaaleja energiantuotannossa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
voidaan käyttää laajasti biomateriaaleja energiantuotannossa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
yritykseen tulee uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
kansalliset materiaalivirrat energiantuotannossa - voidaan käyttää kaikissa voimalaitoksissa kaikkia biomateriaaleja sulkusyötin vaihtamalla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
parannetaan biotalouden kilpailukykyä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Seimec Service Oy on kiinteiden biopolttoaineiden käsittelyyn erikoistunut yritys. Seimec Service on yhteistyössä Kosekin ja Ely-keskuksen kanssa onnistunut kehittämään erikoispinnoitetun sulkusyöttimen, joka mahdollistaa tartuntaherkän biopolttoaineen häiriöttömän annostelun voimalaitoksilla. Seimec Servicen etäisin tarttumattoman sulkusyöttimen pilottikohde on toimitettu etelä-ameriikkaan Chilen vuoristoalueelle. Lisätietoja: www.seimec.fi