Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71576

Hankkeen nimi: Multimodaalisen keräysjärjestelmän kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DEVOCA OYDEVOCA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2548333-6

Jakeluosoite: Putkinotkonkatu 2

Puhelinnumero: 0505672003

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite: Putkinotkonkatu 2

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hämäläinen Leo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leo.hamalainen(at)devoca.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505672003

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittää uudentyyppinen hybridiratkaisu varastotoiminnoille, missä puhe, viiva/rfid-lukija ja kosketusnäyttö on yhdistetty multimodaaliseksi ratkaisuksi. Joustava ja kaikkiin tarpeisiin soveltuva järjestelmä vapauttaa kädet ja silmät varastotyöhön tehostaen työsuoritusta ja parantaen työn laatua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 546

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 546

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Putkinotkonkatu 2

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Käyttäjät kartoitettu ja havaittu varastotyöntekijöiden muodostuvan kummastakin sukupuolesta. Kehitystyön lähtökohtana kumpikin sukupuoli.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Järjestelmä soveltuu tasapuolisesti sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Järjestelmä ei erityisesti ole tarkoitettu jollekin sukupuolelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uudentyyppinen hybridiratkaisu varastotoiminnoille, missä puhe, koodilukija ja kosketusnäyttö on yhdistetty multimodaaliseksi ratkaisuksi. Joustava ja kaikkiin tarpeisiin soveltuva järjestelmä vapauttaa kädet ja silmät varastotyöhön tehostaen työsuoritusta ja parantaen työn laatua.