Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71579

Hankkeen nimi: Hydraulisten laitteiden vientitoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.1.2016 ja päättyy 1.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POWERPLANTS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0921255-2

Jakeluosoite: Hautalantie 17

Puhelinnumero: +358400838344

Postinumero: 33560

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.geneset.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uusi-Rajasalo Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.uusi-rajasalo(at)geneset.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400838344

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Geneset Powerplants Oy on perustettu vuonna 1993. Yrityksen toimialana on erilaisten generaattorilaitteistojen valmistus, asennus ja vuokraustoiminta. Yritys on lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittänyt hydrauliikan avulla toimivia mobiileja työkoneratkaisuja sähkön, paineilman, ja paineveden tuotantoon. Yritys myy lisäksi aurinkosähkö- ja tuulivoimaratkaisuja. Hydrauligeneraattoreiden osalta kilpailijoita ovat markkinajohtaja Dynaset sekä Italialainen DOA Hydraulisten laitteiden osalta strategiset toiminta-alueet ovat maanrakennusteollisuus sisältäen kaivostoiminnan, erikoisajoneuvojen valmistus, metsäkoneiden valmistus, rautatiet ja maatilatalous. Suurin markkina muodostuu maanrakennusteollisuudesta ja kaivostoiminnasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hautalantie 17

Postinumero: 33560

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Käsityksemme mukaan ei edellytetty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Käsityksemme mukaan ei edellytetty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Käsityksemme mukaan ei edellytetty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-