Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71586

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.3.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TOLLIWOOD OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0250921-4

Jakeluosoite: Vasaratie 8

Puhelinnumero: +358 500 281 007

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.tolliwood.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tölli Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.tolli(at)tolliwood.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500 281 007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on investointien avulla nostaa yrityksen kapasitettia ja jalostusastetta. Toimenpiteenä tarvittavat laiteinvestoinnit ja layout muutokset. Tuloksena on jalostusasteen kasvu ja tuotantokapasiteetin lisäys ja tehokkuuden paraneminen. Tuotanto on ympäristöystävällisempää ja energiatehokkaampaa. yrityksen vienti kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 070

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 71 070

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 320

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: vasaratie 8

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon toimintaympäristön kehittäminen sukupuolineutraaliksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koneinvestoinnit mahdollistavat molempien sukupuolten tasavertaisen työskentelemisen kaikissa yrityksen tuotannollisissa tehtävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Käytetään uusiutuvaa lunnonvaraa materiaalina
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 10
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Käytetään PEFC-sertifioitua raaka-ainetta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Käytetään PEFC-sertifioitua raaka-ainetta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Käytetään PEFC-sertifioitua raaka-ainetta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Materiaalin hukkaprosentti pienenee, syntyvä jäte vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Syntyvä jäte käytetään energiana 100 %
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tukee paikallista elinkeinorakennetta ja tuotantoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Uusien viennin kohdemaiden puutuotteiden käytön neuvontaa
Liikkuminen ja logistiikka 9 8
Jalostetummat tuotteet vähentävät kuljetuksen määrää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Tasavertaisuus työtehtävissä
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Mahdollistaa molempien sukupuolten edustajien työskentelemisen tuotannossa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 2
Puun käyttö rakentamisessa lisääntyy
Ympäristöosaaminen 7 6
Puun ja puutuotteiden käyttö lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-