Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71590

Hankkeen nimi: Kardaani III-vaihe

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.2.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CAPRICODE SYSTEMS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0914044-8

Jakeluosoite: Yrttipellontie 10 G 4

Puhelinnumero: +358 40 3012300

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.capricodesystems.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leimi Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.leimi(at)capricodesystems.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5011355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kardaanihankkeen III-vaiheessa tuotteistetaan palvelukonsepti, jossa yhtiön tuotteet ja palvelut olisivat tarjottavissa kansainvälisille palvelutarjoajille ja myyntikanaville edelleen myytäviksi heidän omista palvelinkeskuksista pilvipalveluna. Yhtiön tuotteiden ja palveluiden teknisen osaamisen kasvattamista sekä tuotteistamista. Lopputuloksena on tuotteistettu vientituote kullekin vientimarkkinalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 322

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 322

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrttipellontie 10

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Henkilöstölle maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Henkilöstölle maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Henkilöstölle maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kardaani III hankkeen keskeisin tavoite oli tuotteistaa VoIP-teknologiaan perustuva uusi palvelukonsepti, jotta tuotteet ja palvelut olisivat tarjottavissa kansainvälisille palveluntarjoajille ja myyntikanaville heidän omista palvelinkeskuksistaan pilvipalveluna. Lisäksi tavoitteena oli saavuttaa valmius tuotteiden ja palveluiden suoramyyntiin kansainvälisesti. Prosessien, teknologian, toimituksen, asiakaspalvelun, tuotekehityksen ja dokumentoinnin kehitys ja tuotteistus kohdemarkkinalle sopivaksi. Ensisijaiseksi kohdemarkkinaksi on valittu Ruotsi. Hankkeen tuloksena tuotteistus saatiin hyvälle mallille ja yhteistyökumppaneille (palveluntarjoajille ja jälleenmyyjille) on esittää tekninen kuvaus palvelun toiminnasta sekä teknisistä vaatimuksista. Lisäksi omaa alustaa on kehitetty ja tuotteistettu siihen suuntaan, että yhteistyökumppanit pystyvät rakentamaan omille asiakkailleen määritysten mukaisen kokonaisuuden. IP Expo Nordic tapahtumassa Tukholmassa käytiin keskusteluja mahdollisten palveluntarjoajien kanssa ja keskusteluja jatketaan.