Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71593

Hankkeen nimi: Arjen turvallisuuden kansainvälinen yhteistyö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0407355300

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eila Linna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila.linna(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407355300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arjen turvallisuuden kansainvälinen yhteistyö -hanke pohjautuu kunnissa toteutettuun Arjen turvaa kunnissa –hankkeeseen, joka on voittanut Euroopan parhaan alueellisen toimintamallin palkinnon EPSA2013. Hankkeessa kehitetään toimintamallia liittämällä verkostoon sellaisia yrityksiä, jotka toimivat arjen turvallisuusalalla ja jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda arjen turvan kansainvälinen toimijaverkosto, määritellä yhteistyön muodot, hakea hyviä käytäntöjä toimintamallin edelleen kehittämiseen ja nostaa esiin lappilainen osaaminen eurooppalaisilla alueilla. Kansainvälisen verkostoyhteistyön avulla haetaan hyviä käytäntöjä ja eväitä liiketoiminnalle ja arjen turvan toiminnan edelleen kehittämiseen Lapissa. Lisäksi tavoitellaan toimintamallin profiilin nostoa sekä sen myötä kansainvälisten hankekonsortioiden perustamista. Hanke sisältyy laajan maakunnallisen Lapin liiton koordinoiman arjen turvaa koordinaatio-sateenvarjon alle, ja hankkeessa pyritään kehittämään kansainvälinen yhteistyöverkosto tälle aiheelle ja se toteutetaan yhteistyössä Maaseudun arjen palveluverkosto-hankkeen kanssa. Hanke toteuttaa Lapin älykkään erikoistumisen ohjelmaa ja sen turvallisuusklusteria, jossa arjen turva on yksi sen teemoista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Arjen turvaa verkoston toimijat (kunnat, kolmannen sektorin toimijat, viranomaiset, oppilaitokset) ja toimintaa tukevat lappilaiset yritykset sekä vastaavat kansainväliset toimijat kohdealueilla sekä älykkään erikoistumisen ohjelman turvallisuusklusterin toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohdealueilla toimivat asukkaat sekä ministeriöt ja EU-n virastot ja virkamiehet.
Valmisteilla olevan hyvinvointiklusterin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 028

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 251

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 786

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 105 314

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohtelee tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole relevantti hankkeelle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti hankkeelle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei relevantti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeella luodaan perustaa harvaan asuttujen alueiden yrittäjyyden, elinolosuhteiden ja palvelurakenteen turvaamiseksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Sähköinen hyvinvointikertomus
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Hankkeen luonteesta johtuen matkustamista on paljon, mutta matkoilla pyritään yhdistämään useita kohteita. Yhteistyömalli ja yhteydet mm. ASE-hankkeeseen mahdollistavat tarkoituksenmukaisen työnjaon, jolloin yksi taho voi edustaa useita toimijoita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 7
Hankkeella luodaan pohjaa harvaan asuttujen alueiden yrittäjyyden, elinolosuhteiden ja palvelurakenteen turvaamiselle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei relevantti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Hankkeessa levitetään lappilaista osaamista eurooppalaisille areenoille ja alueille, jolloin samalla lisätään Lapin yhdenvertaisuutta suhteessa muihin alueisiin.
Kulttuuriympäristö 4 6
Hankkeessa tehtävät kv-toimenpiteet toteutetaan lappilaisiin ominaispiirtesiin ja vahvuuksiin sekä kulttuuriin pohjautuen, jolloin tietoisuus siitä leviää laajalti kv-verkostoissa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Vähähiilisyys huomioitu hankkeessa tehtävän yhteistyön sekä hankkeiden välisen yhteistyön ja koordinaation kautta, joka vähentää hiilijalanjälkeä ja toteuttaa kestävän matkailun periaatteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arjen turvallisuuden kansainvälinen yhteistyö -hankkeen kehittämistavoite oli se, että lappilainen arjen turvallisuus hyötyy kansainvälisestä yhteistyöstä – hyvien käytänteiden vaihto, kumppanuudet, yritysyhteistyö ja yhteiset projektit. Tämä tavoite on saavutettu, ja toiminnassa on vastattu yritystarpeeseen, kyetty saamaan aikaan jatkuvuutta sekä vastaamaan hankkeen valittujen pilottialueiden eli Meri-Lapin ja Itä-Lapin tarpeisiin. Hankkeessa on saatu aikaan monialainen yritysten verkosto, jonka puitteissa on tehty kehittämistyötä laaja-alaisesti ja tehokkaasti. Projektilla on jatkuvuutta sen kaikilla tasoilla, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.