Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71596

Hankkeen nimi: Lahti Design Centre Muotoiltu Kasvu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.11.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN MUOTOILUSÄÄTIÖ

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2330794-5

Jakeluosoite: Askonkatu 9 c

Puhelinnumero: +358405169271

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.designfoundation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koivisto Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiamies

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.koivisto(at)designfoundation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405169271

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lahti Design Centre ¿ muotoiltu kasvu ¿hankkeen avulla Suomen Muotoilusäätiö, Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy kehittävät yhteisen palvelumallin ja yhtenäisen palvelutarjonnan ( muotoiluluukun ) alueen pk-yritysten tarpeisiin. Keskeiset toimenpiteet: 1. Haastatellaan laajasti alueen pk-yrityksiä 2. Analysoidaan ja kehitetään Muotoilusäätiön, Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden alueen kehitysyhtiö Ladecin yhteistyömalli haastattelujen perusteella 3. Testataan toimijoiden uuden yhteistyön sisäistä toimivuutta 4. Esitellään uutta toimijoiden yhteistyön mallia ja yhden muotoiluluukun palvelutarjontaa yrityksille Hankkeessa kehitettävä yhteistoiminta- ja muotoiluluukkumalli otetaan Lahden alueella käyttöön heti, kun ne saadaan valmiiksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 203 327

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 290 469

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Askonkatu 9 C

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön tarkkaa analyysiä sukupuolinäkökulmasta, sillä muotoiluala on ollut perinteisesti sukupuolisesti tasa-arvoinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön tarkkaa analyysiä sukupuolinäkökulmasta, sillä muotoiluala on ollut perinteisesti sukupuolisesti tasa-arvoinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön tarkkaa analyysiä sukupuolinäkökulmasta, sillä muotoiluala on ollut perinteisesti sukupuolisesti tasa-arvoinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hyödyntämällä muotoilijoiden luovaa osaamista, aikaansaadaan egologisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Hanke vaikuttaa ilmastomuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen vaikuttamalla asenteisiin ja niiden myötä kehitykseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Hyödyntämällä muotoilijoiden luovaa osaamista, aikaansaadaan egologisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Cleantechin mahdollistamat liiketominnat huomoidaan hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Vähäinen hiilijalanjälki on tärkeä osa laadukasta muotoilua.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeessa luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle ja kehitykselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on kiinteä osa muotoilualan tuottamaa lisäarvoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Kuljetuksen tarve vähenee alueellisesti, kun yritykset pystävät hyödyntämään oman alueensa palveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hanke edistää hyvinvointia useammalla tasolla, kuten kasvattamalla muotoilun ammattilaisten työllisyyttä ja luovuuden toteuttamista yrityksissä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tasa-arvovaikuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Hankkeen vaikutukset yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle yhdenvertaisuudelle liittyvät mm. muotoilun ammattilaisten työllistymiseen.
Kulttuuriympäristö 0 8
Kasvattamalla yritysten kilpailukykyä pystytään edistämään aluekehitystä.
Ympäristöosaaminen 0 8
Hanke kasvattaa yritysten ympäristöosaamista avaaalla Cleantech -teemaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli selkiyttää eri toimijoiden rooleja. Tavoitteena oli myös lisätä muotoilupalvelujen käyttöä alueen Pk yrityksissä. Projektin avulla organisaatiot kehittivät verkostomaisen yhteistyömallin, yhteisen toiminta alustan, uutta osaamista ja käytäntöjä. Pilottihankkeella uudelleen organisoidaan Suomen Muotoilusäätiön, Ladecin ja Lahden Ammattikorkeakoulun muotoiluosaaminen yhteiseksi palveluksi. Lahden ammattikorkeakoulu, Ladec ja Suomen muotoilusäätiö kehitti muutamia joustavia alustoja yrityksille tehtävän palvelutarjonnan integroimiseksi yritys ja koulutussisältöihin. Palveluiden kehittäminen perustui tehtyihin yrityshaastatteluihin, palvelumallin pilotointiin sekä pitkän kokemuksen analysointiin saman tyyppisestä yhteistyöstä. Tavoitteena oli helpottaa palveluiden ostoa ja varmistaa tuotetun palvelun laatu kohtaamaan yritysten odotuksia. Palvelujen tuotteistaminen helpottaa myös niiden markkinointia. Uudet toimintamallit mahdollistavat myös opiskelijoille osaamisen profiloinnin ja valmentaa heitä työelämään.