Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71605

Hankkeen nimi: Preclinapps Oy:n MedRod tuotteen markkinoiden ja avainasiakkaiden kartoitus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRECLINAPPS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2652874-3

Jakeluosoite: Nokkoskatu 6

Puhelinnumero: +358 05 5220478

Postinumero: 21620

Postitoimipaikka: KUUSISTO

WWW-osoite: www.preclinapps.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rissanen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.rissanen(at)preclinapps.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5220478

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Preclinapps Oy on lääketeknologiayritys, joka pyrkii kehittämään ja kaupallistamaan uusia tuotteita, joita tarvitaan prekliinisen lääketutkimuksen eri vaiheissa. Ensimmäiset tuotteet ovat lääkeaineen pitkäkestoiseen vapauttamiseen soveltuvia lääkeimplantteja (MedRod¿). Tässä hankkeessa suoritetaan kohdennettu markkinoiden ja avainasiakkaiden kartoitus. Hankkeen aikana identifioidaan ja tavataan MedRod tuotteille potentiaalisia avainasiakkaita sekä tutustutaan erilaisiin prekliinisen tutkimuksen messuihin ja kokouksiin. Hankkeen lopuksi suoritetaan kansainvälisten markkinoiden ja tuotteiden markkinapotentiaalin kartoitus saadun asiakaspalautteen ja muiden julkaistujen raporttien ja markkinatutkimusten perusteella. Hankkeen välillinen vaikutus tuottaa 1 naistyöpaikan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 898

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 898

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nokkoskatu 6

Postinumero: 21620

Postitoimipaikka: KUUSISTO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty itse. Hankkeen suorittaa yrityksen perustajat, jotka ovat tämän osaamisaluuen asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Miesten ja naisten tasa-arvoa edistetään henkilöstöpolitiikassa. Tavoitteena on luoda hankkeen aikana uusi työpaikka, jolla yritykseen tällä hetkellä opinnäytetyötä tekävä naisopiskelija työllistyy päätoimisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Preclinapps Oy on lääketeknologiayritys, joka pyrkii kehittämään ja kaupallistamaan uusia tuotteita, joita tarvitaan prekliinisen lääketutkimuksen eri vaiheissa. Ensimmäiset tuotteet ovat lääkeaineen pitkäkestoiseen vapauttamiseen prekliinisissä tutkimuksissa soveltuvia lääkeaineimplantteja. Tässä hankkeessa suoritettiin kohdennettu markkinoiden ja avainasiakkaiden kartoitus. Hankkeen aikana identifioitiin ja tavattiin potentiaalisia avainasiakkaita sekä tutustuttiin erilaisiin prekliinisen tutkimuksen messuihin ja kokouksiin. Preclinapps on jo aiemmin kehittänyt joitakin vastaavia tuotteita myyntiin, mutta uusien tuotteiden kehittämistä varten markkinapotentiaalin selvittäminen on keskeisessä asemassa. Hankkeen tulosten perusteella on käynnistetty uusia tuotekehityshankkeita. Tulosten perusteella on myös pystytty profiloimaan oikeanlaiset tieteelliset ja kaupalliset kokoukset joihin tulevaisuudessa olisi hyvä osallistua. Hankkeen välillisenä vaikutuksena on jo tähän mennessä ollut viennin ja liikevaihdon kasvu. Hankkeen välillinen vaikutus on jo tuottanut 1 naistyöpaikan.