Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71607

Hankkeen nimi: DoingWhat -viestintäsovelluksen kehittäminen ja kaupallistaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.2.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VONEAX OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2665094-1

Jakeluosoite: Myllykatu 13 C 43

Puhelinnumero: +358 503300338

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: Vaasa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saukko Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.saukko(at)voneax.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503300338

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Testiversiosta kehitetään nyt tuotantoversio kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisenä koodataan DoingWhat 1.0 -sovellus Android- ja IOS -puhelimille (hinta 22500¤ +alv) sekä graafinen suunnittelu, käyttöliittymä (25h media, max 6000¤+alv) ja sitten lisälaajennukset- ja ominaisuudet (hinta 27500¤+alv). Tavoitteena on saada tuote kansainvälisille markkinoille yrityksen kolmantena vuonna (2018). KATSO TARKEMMIN juuri tehdystä ANALYYSI -raportista

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: VAASA

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
hanke on sukupuolineutraali, henkilön osaaminen ratkaisee
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hanke on sukupuolineutraali, henkilön osaaminen ratkaisee
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sovelluksen kehittäminen ja kaupallistaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
vähentää puhelimen turhaa käyttöä, lisää vapaa-ajan laatua
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ely-rahoitus mahdollisti reaaliaikaisen tavoitettavuuspalvelun lanseeraamisen mobiiliin,