Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71610

Hankkeen nimi: Sprinklerijärjestelmän käyttö teräsrakenteiden palosuojauksessa.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2016 ja päättyy 30.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TERÄSELEMENTTI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0833158-4

Jakeluosoite: Marjamäentie 16

Puhelinnumero: +358 32536200

Postinumero: 37570

Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ

WWW-osoite: www.teraselementti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helenius Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.helenius(at)teraselementti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 539 3488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sprinklerijärjestelmän hyödyntäminen palosuojausmenetelmänä. Teräselementti Oy:n kilpailukyvyn parantaminen. toimenpiteet ja tulokset kts. erillinen suunnitelma (liite)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 330

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 566

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 101 330

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 566

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Lempäälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Marjamäentie 16

Postinumero: 37570

Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
maakaasun käytön väheneminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Pienemmät VOC päästöt, pienemmän hiilidioksidipäästöt
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 0
Pienemmät VOC päästöt, pienemmän hiilidioksidipäästöt
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Pienemmät VOC päästöt, pienemmän hiilidioksidipäästöt
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
käytetään 16 000 L vähemmän palosuojamaaleja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
lisätyöpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Edistää teräsrakentamista betoniin nähden. Teräsrakentaminen ekologisempaa kuin betonirakentaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tarkoituksenmukainen tässä hankkeessa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-