Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71614

Hankkeen nimi: Markkinoinnin ja viestinnän sekä myynnin ohjaustyökalujen kehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.11.2015 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HURRY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2195739-7

Jakeluosoite: Alasintie 1, lh7

Puhelinnumero: +358 40 702 8280

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.hurry.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyttinen Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.hyttinen(at)hurry.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400201235

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on rakentaa uusi, Hurry Oy:n asiakastyötä tukeva sähköinen työkalu markkinoinnin-, viestinnän- ja myynnin päivittäiseen ohjaukseen. Kehittämishankkeen toimenpiteenä on toiminnan ja prosessien kuvaaminen, jonka kautta saadaan tarvittava tieto markkinoinnin- ja viestinnän sekä myynninohjaustyökaluihin. Nykyisten prosessimallien pohjalle rakennetaan uudenlainen toimintatapa, joka siirretään tastauksen jälkeen sähköiseen muotoon ja jonka kautta tämän hetkinen toiminta päivittyy. Tuloksena syntyy toiminnanohjaustyökalut, josta hyödynsaajana ovat Hurry Oy ja asiakasyritykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 118

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 149 118

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pilkontie 6

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöanalyysi on tehty henkilöstön kanssa keskustellen. Keskusteluissa on todettu, että hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen myötä molempien sukupuolien työllistäminen on mahdollista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kilpailukysyisen toimintamallien ja järjestelmän kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Alueellisen kilpailukyvyn paraneminen kansallisilla markkinoilla ja kestävä kehitys.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Uudet palvelutuotteet.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Vähentää ajoneuvoilla liikkumista ja mahdollistaa yhä paremmin etänä suoritettavaa kansallista toimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen -1 5
Työ helpottuu ja selkiytyy työn suoraviivaistuessa. Turhan työn poistuminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti aikavälillä 2017-2019. Hankkeessa tehtiin mallinnukset yrityksen palveluprosesseista ja tehtiin toimintamallien uudelleenmuotoilua vastaamaan paremmin järjestelmätuettun palveluliiketoiminnan tarpeisiin. Hankkeessa luotiin määritelmiä ja kehittämissuunnitelmia myöhemmin kehitettävään asiakastyötä tukevaan ja markkinointia ohjaavaan sähköiseen työkaluun. Hankkeen tuloksena yrityksen liiketoiminta kasvoi merkittävästi ja yrityksen toimintaprosessien uudelleenmuotoilun kautta yritys laajensi toimintaansa ja rekrytoi uusia ammattilaisia toiminnan kehittämiseen.