Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71619

Hankkeen nimi: METSIIN - metsäalan kehittämishanke investointiosio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus OY

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: Otavankatu 4

Puhelinnumero: 015-2215111

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Pulkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.pulkkinen(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447115699

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon maakuntaohjelma linjaa metsäalan kehittämisen yhtenä avaintuotantoalana tämän ohjelmakauden kärkihankkeiksi. Metsäalalla tulevaisuuden haasteena on kuitenkin työvoiman saatavuus, johtuen mm. alan ympärivuotisen työllistävyyden haasteista ja alan korkeista ammattitaitovaatimuksista. Etelä-Savon ammattiopisto on yksi Suomen yhdeksästä metsäkonekoulusta ja näinollen maakunnallisesti avainasemassa alan kehittymistä ja työvoimatarvetta silmälläpitäen.

Etelä-Savon ammattiopisto järjestää metsäalan opetusta sekä Pieksämäellä että Mikkelissä. Oppilaitos on pyrkinyt investoimaan metsäkoneopetukseen uusimalla koneketjuja osana oppilaitoksen omaa opetusvälineiden investointiohjelmaa. Peruskorjuukalustoon investoimisen lisäksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä uuden teknologian tuomiseksi osaksi metsäkoneopetusta sekä opetuksen ja työelämän osaamisvaatimusten yhteensovittamiseksi. Koventunut kilpailu ja tiukkeneva taloustilanne nostavat esim. työn tuottavuuden keskeiseksi asiaksi, jota opetuksessa tulee entisestään korostaa. Metsäalan vetovoima on ollut toistaiseksi hyvä, mutta kiistatta jatkossa oppimisympäristöillä nähdään olevan entisestään suurempi merkitys alan vetovoiman kannalta. Myös opiskelijoiden opintojen läpäisyn tukeminen on jatkossa yhä tärkeämpää, jotta työvoimaa riittää entisestään kasvavalle toimialle. Metsäteollisuuden tekemien investointien (Varkaus, Äänekoski ja Kouvola) takia alan työvoimatarve on entisestää kasvussa ja esim. Etelä-Savon työvoimatarpeen ennakoinnissa on huomioitu kasvava työvoimatarve puutavara-auton kuljettajista.

Tässä hankkeessa on kolme keskeistä kehittämiskohdetta, joihin hankeinvestoinnit kohdentuvat ja jotka ovat täydentävä osa yhteishankeparin ESR-kehittämishankekokonaisuutta:

1. Tässä hankkeessa tehtävillä simulaattori-investoinneilla kehitetään metsäopetuksen laatua Etelä-Savon ammattiopistossa ja mahdollistetaan laaja-alainen simulaattoriopetus molemmilla oppilaitospaikkakunnilla Mikkelissä ja Pieksämäellä. Simulaattorien ja muiden opetuksen digitalisaatiota tukevien investointien kautta onnistuu myös työn tuottavuuden menetelmällisen opetuksen kehittäminen ja ammattikuljettajien benchmarkkaus (työn laadun havainnointi, integroidut suunnitelmat, kuljetut matkat korjuussa yms.). Simulaattorien hankinnat pitävät sisällään kokonaan uusien laitteiden, esim. 3D simulaattorien hankintoja, monikonesimulaattorin, luokkasimulaattoreita sekä vaunusimulaattorien päivityshankintoja.
Myös opetuksen havaintovälineluokkien investoinnit tehdään tässä EAKR-hankkeessa.

2. Metsäbioenergia-alan koulutuksen kehittäminen osana metsäkoneenkuljettajakoulutusta Esedussa. Tässä työn toiminnallisena kohteena on Salosaaren metsäkoululle rakentuva hakelämpökeskus. Hakelämpölaitos toimii oppimisympäristönä, jossa esim. hakkeen välivaraston huolto ja siirrot tehdään opiskelijatyönä oppimistehtävien muodossa ja esim. opiskelijoiden NY-yrityksille etsitään toimintamuotoja kuinka ne voisivat toimia osana hakelämpökeskuksen toimintoja. Hakelämpökeskuksen opinnollistamisen suunnittelussa on tehty yhteistyötä MIKSEI:n ja Mikkelin kaupungin oppilaitoskiinteistöjen kanssa. Hakelämpökeskuksen opinnollistamisen tueksi hankitaan tässä hankkeessa toiminnanohjausjärjestelmä oppilaitoksen opetuskäyttöön.

3. Mahdollistetaan edellytykset puutavara-auton kuljettajakoulutuksen aloittamiselle Esedussa joko työvoima- tai nuorten perustutkintokoulutuksena. Tässä hankkeessa investoitava monikonesimulaattori, joka sisältää myös puutavara-auto-ohjelmiston sekä investoinnit puutavara-auton ajoharjoittelurataan Salosaaressa mahdollistavat omalta osaltaan kuljettajakoulutuksen järjestämisen Esedussa.

Investoinnit ajoitetaan niin, että kilpailutuksen aloitetaan kevään 2016 aikana ja vuoden 2016 loppuun mennessä tehdään hankinnat monikonesimulaattorista, 3D simulaattoreista ja muista pienemmistä hankinnoista. Vaunusimulaattorit kilpailutetaan kevään 2017 aikana. Hankintojen toteutuksesta vastaa rinnakkaisen ESR-hankkeen projektipäällikkö sekä projektisihteeri.

Hankkeen päättymisen jälkeen simulaatio-opetuksella on entistä vahvempi osa Etelä-Savon ammattiopiston metsäopetusta molemmilla opetusta järjestävillä paikkakunnilla, eli Pieksämäellä ja Mikkelissä. Metsäalan tulevaisuuden työvoimatarve on kiistaton ja metsäalan merkitys Etelä-Savon elinkeinoelämälle elintärkeä, joten metsäopetuksen laatua, vetovoimaisuus ja läpäisyä tulee entisestään kehittää.

Simulaatio-opetus ja erilaiset digitaaliset sovellutukset mahdollistavat opetuksen kehittämisen niin, että yhä useampi opiskelija voi läpäistä opinnot ja työllistyä metsäalan töihin. Esim. metsäkoneenkuljettajan ammattitaitovaatimukset jatkavat kasvuaan kokoajan ja koulutuksen on pystyttävä vastaamaan tähän muutokseen. Hakelämpökeskuksen liittäminen osaksi Esedun oppimisympäristöjä tuo myös metsäbioenergianalan osaamista oppilaitokselle ja se yhteistyö jatkuu normaalin opetustyön ja NY-yritystoiminnan kautta osana oppilaitoksen metsäopetusta Salosaaressa. Uusiutuvat energiat ovat keskeinen osa seudullisten toimijoiden strategiaa ja sen tulee näkyä myös koulutuksessa.

Etelä-Savon ammattiopisto on yksi johtavista metsäkonekouluista Suomessa ja tämän hankkeen kehitystyön tuloksena oppilaitoksen asema ja vetovoima vahvistuu entisestään edistyksellisen opetuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kautta. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja reformin ennakoinnissa on tärkeää, että metsäalan opetuksen resurssit turvataan myös jatkossa Etelä-Savossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Etelä-Savon ammattiopiston metsä- ja logistiikka-alan opettajat sekä opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on metsäalan yritykset sekä konevalmistajat, että metsäkoneyrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 370 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 362 073

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 618 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 603 456

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Puumala, Pieksämäki, Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa, Juva, Joroinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristön ja kehittämistyön suunnittelussa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo niin, että hankkeen toimenpiteet eivät ole syrjiviä ja kohdentuvat tasaisesti molemmille sukupuolille. Metsäala on ollut perinteisesti hyvin miehinen ala, mutta koneistuminen jadigitalisaatio on mahdollistanut myös naisten hakeutumisen alalle, joten hankkeentoimenpiteet edistävät naisten mahdollisuutta hakeutua metsäalan koulutukseen ja työhön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Metsäala on ollut perinteisesti hyvin miehinen ala, mutta koneistuminen ja digitalisaatio on mahdollistanut myös naisten hakeutumisen alalle, joten hankkeen toimenpiteet edistävät naisten mahdollisuutta hakeutua metsäalan koulutukseen ja työhön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Esedun uusiin opetus-suunnitelmiin on sisään kirjoitettu kestävän kehityksen periaatteet. Hankkeessa tapahtuvan metsäopetuksen laadun kehittämisessä huomioidaan luonnonvarojen käytön kestävyys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Metsäalan opetuksen ja oppimisympäristöjen mm. similaatiopedagogiikan kehittäminen, työpaikkojen syntyminen uusiutuvan energian ympärille vähentävät ilmastonmuutoksen´paineita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Erityisesti lisääntyvä simulaatiopetus vähentää tarvetta maasto-opetukseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Simulaatio-, digitaali- ja mobiiliopetus vähentävät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Hakelämpölaitoksen rakentaminen, ylläpito ja huolto todentavat opettajille ja opiskelijoille jätemateriaalien (=metsän hakkuujäte) hyötykäytön mahdollisuudet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 8
Etelä-Savossa tulee jatkuvasti kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja hyödyntää paikallisia uusiutuvia energialähteitä. Esedun tehtävä on kouluttaa ammattilaisia näihin tehtäviin tarvittavaa työvoimaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Etelä-Savon taloudessa ja työllisyydessä maa ja metsätalous on merkittävä. Biotalouden alueellinen kehittäminen on uusi aluevaltaus Esedun metsäopetuksessa. Hankkeeseen kuuluu myös yrittäjyyteen ohjaaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään useita aineettomia palveluja: opetuksen laatu, yhteistyö eri toimijoiden välillä, opiskelijoiden läpäisyluvun tehostaminen
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Uudet oppimisympäristöt, simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus-ja mobiiliteknologia vähentävät opetuksen hiilijalan jälkeä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 3
Työllistymisen edellytykset kasvavat, kun opetuksen antama ammatillinen osaaminen laajenee perinteisestä metsäkonekuljettajasta mm. biotalouden ammattilaiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Oppisisältöjen monipuolistuminen ja opetusmenetelmien modernisointi kannustavat myös naisia hakeutumaan metsäalan koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ammatillisen tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen ovat merkittäviä tekijöitä yksilön kokemuksessa yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta yhdenvertaisuudesta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Metsä on osa suomalaista kulttuuriympäristöä. Sen monipuolinen hyödyntäminen on osa Etelä-Savon elinvoimaisuutta. Hankkeessa on tavoitteena kouluttaa laatutietoisia metsäkonealan ammattilaisia, jotka osaavat tehdä työtään kulttuuriympäristön hoidon tavoitteiden mukaisesti.
Ympäristöosaaminen 6 4
Ympäristöosaaminen kasvaa opetustyön laadun kehittämisen myötä ja on välttämätön osa kasvavaa biotaloutta/kiertotaloutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon ammattiopisto järjestää metsäalan opetusta sekä Pieksämäellä että Mikkelissä. Oppilaitos on pyrkinyt investoimaan metsäkoneopetukseen uusimalla koneketjuja osana oppilaitoksen omaa opetusvälineiden investointiohjelmaa. Peruskorjuukalustoon investoimisen lisäksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä uuden teknologian tuomiseksi osaksi metsäkoneopetusta sekä opetuksen ja työelämän osaamisvaatimusten yhteensovittamiseksi. Koventunut kilpailu ja tiukkeneva taloustilanne nostavat esim. työn tuottavuuden keskeiseksi asiaksi, jota opetuksessa tulee entisestään korostaa. Metsäalan vetovoima on ollut toistaiseksi hyvä, mutta kiistatta jatkossa oppimisympäristöillä nähdään olevan entisestään suurempi merkitys alan vetovoiman kannalta. Myös opiskelijoiden opintojen läpäisyn tukeminen on jatkossa yhä tärkeämpää, jotta työvoimaa riittää entisestään kasvavalle toimialle. Metsäteollisuuden tekemien investointien (Varkaus, Äänekoski ja Kouvola) takia alan työvoimatarve on entisestää kasvussa ja esim. Etelä-Savon työvoimatarpeen ennakoinnissa on huomioitu kasvava työvoimatarve puutavara-auton kuljettajista.

Tämän investointihankkeen tavoitteena oli 3 keskeistä kehittämiskohdetta.

1. Hankkeessa uusittiin jo olemassa olevien simulaattoreiden tietotekniikan fyysisiä komponentteja sekä päivitettiin simulaatio-ohjelmistoja uusimpiin versioihin.

Kilpailutuksen jälkeen saimme hankittua kuusi kappaletta metsäkonesimulaattoreita John Deere Forestryltä. Simulaattoreista kolme sijoitetiin Mikkeliin ja kolme Pieksämäelle. Simulaattoreihin hankittiin tehokkaat tietokoneet sekä 3D ominaisuuksilla varustetut näytöt 3D- laseineen.

Logistiikan yksikköön Mikkeliin hankittiin monikonesimulaattori, jolla voi harjoitella puutavara-auton kuormaimen käyttöä, yhdistelmäajoneuvolla ajamista ja peruuttamista sekä myöhemmin siihen hankittiin lisenssi pyöräkuormaajan opettelua varten.

Tekniikkaopetusluokkiin hankittiin uusia opetusvälineitä ja rakennettiin oppimisympäristöjä sähkötekniikan ja hydrauliikan aihealueisiin. Virtuaalitodellisuuden tuloon valmistauduttiin hankkimalla tekniikkaluokkiin laitteistot valmiiksi.

Uudet tyyppikoulutussimulaattorit hankittiin kolmelta johtavalta metsäkonevalmistajalta. Simulaattoreilla voidaan antaa koulutusta myös mittalaite- ja metsäyhtiöiden tiedonsiirto-ohjelmistojen osalta. Simulaattorit on varustettu VR- laseilla ja niitä voidaan käyttää myös normaalisti ilman laseja. VR-laseilla saadaan luotua aivan uudentyyppinen kokemus simulaattoreiden käytössä, sillä niillä voidaan katsella ympäristöön koko työskentelyalueelle sekä syvyyden hahmottaminen on paljon helpompaa kuin aiemmin.

2. Metsäbioenergia-alan koulutuksen kehittäminen osana metsäkoneenkuljettajakoulutusta Esedussa. Tämä osio ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ulkoisista tekijöistä johtuen uuden hakelämpölaitoksen ylläpitäjäksi tuli Etelä-Savon Energia Oy, joka myös toimitti lämpölaitoksen Salosaaren. Metsäenergiaa tuotetaan hakelämpölaitokseen osana koulutusta, tosin integroituna metsäkoneenkuljettajakoulutuksen eri tutkinnonosiin.

3. Puutavara-auton kuljettakoulutuksen aloittaminen Esedulla. Hankkeen avulla saatiin monikonesimulaattori, jossa on ohjelmisto myös puutavara-autolle ja puutavaranosturille. Puutavaranosturille on kaikki (3 erilaiset) yleisimmät hallintakahvat, että siirtyminen oikean nosturin käyttöön saadaan mallikohtaisesti harjoiteltua. Simulaattoriin hankittiin myös SimTrainer oppilashallintaohjelmisto, jossa on valmiita harjoitustehtäviä yli 100 kpl ja mahdollisuus tehdä itse uusia harjoituksia. Kuormaus- ja ajoharjoittelualue kilpailutettiin urakkana ostopalveluna. Alueen pintavesien poisjohtaminen, ojien kunnostus, valuma-altaan kunnostus ja vanhan pintakerroksen poisto saatiin tehtyä opetuksettomana aikana. Salaojituksen, suodatinkankaiden ja uuden murskekerroksen lisäys tehtiin heti edellisen vaiheen jälkeen. Alkavasta koulutuksesta tehtiin myös lehtimainontaa. Hankkeen tuella puutavara-auton kuljettajakoulutus alkoi joulukuussa 2017.

Simulaattoriopetuksessa jatketaan uusimman teknologian simulaattorilaitteistoilla ja motivoituneella henkilöstöllä. Hankkeessa tutuiksi tulleilla menetelmillä jatketaan opetusta ja jatkuvaa kehittämistä pidetään yllä koulutuksilla sekä laitteistojen päivityksillä. VR- ympäristöt kehittyvät voimakkaasti ja lähitulevaisuudessa valtavasti opetusmateriaalia siirtyy virtuaalitodellisuuden puolelle. Tähän saatiin hankkeessa hankittua oppimisympäristö joten valmiudet siihen ovat olemassa. Puutavaran autokuljetus uutena tutkinnon osana Esedussa voimistuu kasvavan työvoimatarpeen mukana yhdessä alueen kuljetusyrittäjien ja metsäyhtiöiden kanssa. Metsäenergiaa tuotetaan Etelä-Savon Energialle koneellisen puunkorjuun yhteydessä.