Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71622

Hankkeen nimi: Tuotekehitys, investointi ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.8.2014 ja päättyy 1.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GYMBA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2087940-3

Jakeluosoite: Hyväriläntie 5

Puhelinnumero: +358405886908

Postinumero: 80260

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pölönen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jvjpolonen(at)hotmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840588690

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään yritykselle uusi tuote sekä suunnitellaan ja kehitetään tuotetta varten tarvittavat työkalut. Luodaan valmiuksia kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseksi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 469

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 469

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hyväriläntie 5

Postinumero: 80260

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrittäjä on tehnyt toimintaympäristön analyysin ja todennut, että työllistämistilanteessa molempia sukupuolia on mahdollista työllistää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työllistämistilanteessa molempien sukupuolien työllistäminen on mahdollista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Tuotteen materiaali edistää luonnon varojen käytön kestävyyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Valmistusteknologiasta aiheutuva hukka minimoituu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Voidaan jossain määrin huomioida, mutta ei varsinaista vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Yritykselle syntyy uusi vientikelpoinen tuote
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Tässä hankkeessa ei vielä kehitetä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Työssä jaksamiseen merkittävä vaikutus
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei Vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin yritykselle kansainväliseen liiketoimintaan soveltuva Gymba-aktivointilauta.